สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

Page Name

ยุทธศาสตร์สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

-
ผลิตพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการรณรงค์และรณรงค์เพื่อเปลี่ยนค่านิยมและสร้างจิตสำนึกไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
-
ผลิตพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับกลุ่มวัยรุ่นและ
  เยาวชน ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
-
ผลิตพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีการดำเนินงานป้องกันปัญหาสารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและ
  เยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย TO BE NUMBER ONE