การจำแนกโรคทางจิตเวช

ประเทศไทยได้นำบัญชีแยกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (ICD - 10 = International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem) มาใช้ตามที่ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานการให้รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยและสาเหตุการตาย เพื่อจัดจำแนกโรคกลุ่มต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับนานาชาติ สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือจากผู้ชำนาญการพิเศษและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาในประเทศไทย และต่างประเทศในการแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย เพื่อความสะดวกในการใช้สำหรับบุคลากรทุกระดับ ซึ่งในที่นี้ได้คัดลอกรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (Mental and behavioural disorders = F00 - F99) และโรคระบบประสาท (Diseases of the nervous system = G00 - G99)

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (Mental and behavioural disorders) : F00 - F99

ประกอบด้วยกลุ่มรหัสดังต่อไปนี้ :

Foo - F09 Organic, including symptomatic, mental disorders

ความผิดปกติทางจิตใจที่มีสาเหตุจากโรค รวมทั้งที่มีอาการทางกาย

F10 - F19 Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use

ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมเนื่องจาการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

F20 - F29 Schizophrenia, schizotypal and dulusional disorders

จิตเภท พฤติกรรม แบบจิตเภทและความหลงผิด

F30 - F39 Mood [affective] disorders

ความผิดปกติทางอารมณ์

F40 - F49 Neurotic stress-related and somatoform disorders

โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด

F50 - F59 Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors

กลุ่มอาการด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางสรีรวิทยาและปัจจัยทางร่างกาย

F60 - F69 Disorders of adult personality and behaviour

ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่

F70 - F79 Mental retardation

ภาวะปัญญาอ่อน

F80 - F89 Disorders of psychological development

ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิตใจ

F90 - F98 Behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence ความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์ที่มักเริ่มต้นในวัยเด็กและวัยรุ่น

F99 Unspecified mental disorder

ความผิดปกติทางจิตใจที่มิได้ระบุรายละเอียด

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (Foo - F99)

รหัสโรค

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ

ชื่อโรคภาษาไทย

F00

Dementia in Alzheimer’s disease (G30.-)

สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์

F00.0

Dementia in Alzheimer’s disease with early onset (G30.0)

สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ชนิดเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุน้อย

F00.1

Dementia in Alzheimer’s disease with late onset (G30.1)

สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ชนิดเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุมาก

F00.2

Dementia in Alzheimer’s disease, atypical or mixed type (G30.8)

สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ชนิดไม่มีเหมือนรูปแบบเฉพาะหรือชนิดหลาย ๆ อย่างรวมกัน

F00.9

Dementia in Alzheimer’s disease, unspecified (G30.9)

สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F01

Vascular dementia

สมองเสื่อมในโรคหลอดเลือด

F01.0

Vascular dementia of acute onset

สมองเสื่อมในโรคหลอดเลือดชนิดเริ่มต้นเฉียบพลัน

F01.1

Multi-infarct dementia

สมองเสื่อมจากสมองขาดเลือดหลาย ๆ แห่ง

F01.2

Subcortical vascular dementia

สมองเสื่อมในโรคหลอดเลือดสับคอร์เทกซ์

F01.3

Mixed cortical and subcortical vascular dementia

สมองเสื่อมในโรคหลอดเลือดทั้งบริเวณ คอร์เทกซ์และสับคอร์เทกซ์

F01.8

Other vascular dementia

สมองเสื่อมในโรคหลอดเลือดอื่น ๆ

F01.9

Vascular dementia, unspecified

สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือด, ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F02

Dementia in other diseases classified elsewhere

สมองเสื่อมจากโรคอื่นมีรหัสระบุไว้แล้ว

F02.0

Dementia in Pick’s disease (G31.0)

สมองเสื่อมในโรคพิค

F02.1

Dementia in Creutzfeldt-Jakob disease (A81.0)

สมองเสื่อมในโรคเคอร์ทเฟลดท์-จาคอบ

F02.2

Dementia in Huntington’s disease(G10)

สมองเสื่อมในโรคฮันติงตัน

F02.3

Dementia in Parkinson’s disease (G20)

สมองเสื่อมในโรคพารกินสัน

F02.4

Dementia in human immunodeficiency virus [HIV] disease (B22.0)

สมองเสื่อมในโรคเอดส์

F02.8

Dementia in other specified diseases classified elsewhere

สมองเสื่อมในโรคเฉพาะอื่น ๆ ที่มีรหัสระบุไว้แล้ว

F03

Unspecified dementia

โรคสมองเสื่อมที่มิได้ระบุรายละเอียด

F04

Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substances

กลุ่มอาการความจำเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่นๆ

F05

Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances

อาการเพ้อคลั่งที่ไม่ได้เกิดจากอัลกอฮอล์และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น

F05.0

Delirium not superimposed on dementia, so described

เพ้อคลั่งโดยไม่มีสมองเสื่อมเหมือนที่บรรยาย

F05.1

Delirium superimposed on dementia

เพ้อคลั่งและสมองเสื่อม

F05.8

Other delirium

เพ้อคลั่งแบบอื่น ๆ

F05.9

Delirium, unspecified

เพ้อคลั่งที่มิได้ระบุรายละเอียด

F06

Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease

อาการทางจิตประสาท เนื่องจากสมองถูกทำลายหรือทำงานผิดปกติหรือจากโรคทางกาย

F06.0

Organic hallucinosis

ประสาทหลอนจากโรคทางกาย

F06.1

Organic catatonic disorder

ความผิดปกติแบบไม่เคลื่อนไหวจากโรคทางกาย

F06.2

Organic delusional [schizophrenia-like] disorder

หลงผิด [คล้ายกับจิตเภท] จากโรคทางกาย

F06.3

Organic mood [affective] disorders

ความผิดปกติทางอารมณ์จากโรคทางกาย

F06.4

Organic anxiety disorder

วิตกกังวลจากโรคทางกาย

F06.5

Organic dissociative disorder

ภาวะจิตสับสนแตกกระจากจากโรคทางกาย

F06.6

Organic emotionally labile [asthenic] disorder

อารมณ์ไม่คงที่

F06.7

Mild cognitive disorder

ความผิดปกติในการเข้าใจและการเรียนรู้เล็กน้อย

F06.8

Other specified mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease

ความผิดปกติทางจิตอื่น ๆ เนื่องจากสมองถูกทำลายและทำงานผิดปกติและโรคทางกาย

F06.9

Unspecified mental disorder due to brain damage and dysfunction and to physical disease

ความผิดปกติทางจิตที่มิได้ระบุรายละเอียด เนื่องจากสมองถูกทำลายและทำงานผิดปกติและโรคทางกาย

F07

Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction

บุคลิกภาพและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจาก โรคของสมอง, สมองถูกทำลายและสมองทำงานผิดปกติ

F07.0

Organic personality disorder

บุคลิกภาพแปรปรวนจากโรคทางกาย

F07.1

Postencephalitic syndrome

กลุ่มอาการหลังสมองอักเสบ

F07.2

Postconcussional syndrome

กลุ่มอาการเกิดภายหลังสมองถูกกระแทกกระเทือน

F07.8

Other organic personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction

บุคลิกภาพและพฤติกรรมผิดปกติจากโรคของสมอง สมองถูกทำลายและสมองทำงานผิดปกติชนิดอื่น ๆ

F07.9

Unspecified organic personality and behavioural disorder due to brain disease, damage and dysfunction

บุคลิกภาพและพฤติกรรมผิดปกติ ที่มิได้ระบุรายละเอียดที่เกิดจากโรคสมองสมองถูกทำลาย และสมองทำงานผิดปกติ

F09

Unspecified organic or symptomatic mental disorder

จิตประสาทผิดปกติจากสาเหตุที่มิได้ระบุ รายละเอียด

F10

Mental and behavioural disorders due to use of alcohol

ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสพแอลกอฮอล์

F11

Mental and behavioural disorders due to use of opioids

ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพฝิ่น

F12

Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids

ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพกัญชา

F13

Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics

ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพยาทำให้สงบหรือยานอนหลับ

F14

Mental and behavioural disorders due to of cocaine

ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพโคเคน

F15

Mental and behavioural disorders due to of other stimulants, including caffeine

ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพสารกระตุ้นระบบประสาทอื่น รวมทั้งคาเฟอีน

F16

Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens

ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากเสพยาหลอนประสาท

F17

Mental and behavioural disorders due to use of tobacco

ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพยาสูบ

F18

Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents

ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพสารระเหย

F19

Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substancs

ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพยาหลายขนาน และ / หรือ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่น ๆ

หมายเหตุ F00–F19 รหัสรายละเอียดดังนี้

 

.0 Acute intoxication

พิษเฉียบพลัน

 

.1 Harmful use

การเสพอย่างอันตราย

 

.2 Dependence syndrome

กลุ่มอาการติดยา

 

.3 Withdrawal state

ภาวะการหยุดใช้ยา

 

.4 Withdrawal state with delirium

ภาวะการหยุดใช้ยา และเพ้อคลั่ง

 

.5 Psychotic disorder

กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต

 

.6 Amnesic syndrome

กลุ่มอาการหลงลืม

 

.7 Residual and late-onset psychotic disorder

โรคจิตที่พบภายหลัง และยังหลงเหลือ

 

.8 Other mental and behavioural disorder

ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมอื่นๆ

 

.9 Unspecified mental and behavioural disorder

ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมอื่นๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F20

Schizophrenia

จิตเภท

F20.0

Paranoid schizophrenia

จิตเภทแบบระแวง

F20.1

Hebephrenic schizophrenia

จิตเภทแบบเริ่มเกิดในวัยรุ่น

F20.2

Catatonic schizophrenia

จิตเภทแบบนิ่งเกร็ง

F20.3

Undifferentiated schizophrenia

จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน

F20.4

Post-schizophrenia depression

อารมณ์เศร้าหลังโรคจิตเภท

F20.5

Residual schizophrenia

จิตเภทที่ยังมีอาการหลงเหลืออยู่

F20.6

Simple schizophrenia

จิตเภทแบบธรรมดา

F20.8

Other schizophrenia

จิตเภทอื่น ๆ

F20.9

Schizophrenia, unspecified

จิตเภทมิได้ระบุรายละเอียด

F21

Schizotypal disorder

พฤติกรรมแบบจิตเภท

F22

Persistent delusional disorders

โรคจิตที่มีอาการหลงผิดอย่างชัดเจนชนิดถาวร

F22.0

Delusional disorder

ความผิดปกติแบบหลงผิด

F22.8

Other persistent delusional disorders

กลุ่มอาการหลงผิดตลอดเวลาอื่น ๆ

F22.9

Persistent delusional disorder, unspecified

กลุ่มอาการหลงผิดตลอดเวลา ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F23

Acute and transient psychotic disorders

โรคจิตชนิดเฉียบพลันและเป็นชั่วคราว

F23.0

Acute polymorphic psychotic disorder without symptoms of schizophrenia

โรคจิตเฉียบพลันที่มีหลายรูปแบบ โดยไม่มีอาการของโรคจิตเภท

F23.1

Acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of schizophrenia

โรคจิตเฉียบพลันหลายรูปแบบ มีอาการจิตเภท

F23.2

Acute schizophrenia-like psychotic disorder

โรคจิตที่มีอาการคล้ายจิตเภทเฉียบพลัน

F23.3

Other acute predominantly delusional psychotic disorders

โรคจิตเฉียบพลันอื่น ๆ ที่มีการหลงผิดเป็นอาการเด่น

F23.8

Othr acute and tranisient psychotic disorders

โรคจิตเฉียบพลันและชนิดชั่วคราวอื่น ๆ

F23.9

Acute and transient psychotic disorder, unspecified

โรคจิตเฉียบพลันและชนิดชั่วคราว สาเหตุมิได้ระบุรายละเอียด

F24

Induced delusional disorder

การหลงผิดเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยผู้อื่น

F25

Schizoaffective disorders

ความผิดปกติชนิดจิตเภทแบบอารมณ์ ปรวนแปร

F25.0

Schizoaffective disorder, manic type

กลุ่มอาการผิดปกติชนิดจิตเภทแบบอารมณ์ปรวนแปรชนิดคลุ้มคลั่ง

F25.1

Schizoaffective disorders, depressive type

กลุ่มอาการผิดปกติชนิดจิตเภทแบบอารมณ์ปรวนแปรชนิดอารมณ์ซึมเศร้า

F25.2

Schizoaffective disorder, mixed type

จิตเภทแบบอารมณ์เปลี่ยนแปลง ชนิดอาการร่วมกัน

F25.8

Other schizoaffective disorders

กลุ่มอาการผิดปกติชนิดจิตเภทและอารมณ์ ผิดปกติอื่น ๆ

F25.9

Schizoaffective disorder, unspecified

กลุ่มอาการผิดปกติชนิดจิตเภทและอารมณ์ ผิดปกติ สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F28

Other nonorganic psychotic disorders

โรคหลงผิดอื่นที่ไม่ใช่จิตเภท

F29

Unspecified nonorganic psychosis

โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F30

Manic episode

ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราว

F30.0

Hypomania

คลั่ง

F30.1

Mania without psychotic symptoms

ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราวโดย ไม่มีอาการโรคจิต

F30.2

Mania with psychotic symptoms

ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราวโดยมีอาการโรคจิต

F30.8

Other manic episodes

ความผิดปกติทางอารมณ์อื่น ๆ เป็นครั้งคราว

F30.9

Manic episode, unspecified

ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราว ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F31

Bipolar affective disorder

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดซ้ำ และมีซึมเศร้าหรือตื่นเต้น

F31.0

Bipolar affective disorder, current episode hypomanic

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้ง ซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการคลั่งปรากฏ

F31.1

Bipolar affective disorder, current episode manic without psychotic symptoms

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้ง ซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการคลั่งปรากฏ โดยไม่มีอาการโรคจิต

F31.2

Bipolar affective disorder, current episode manic with psychotic symptoms

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้ง ซึมเศร้าหรือตื่นเต้น; อาการที่ปรากฏคือ บ้าคลั่ง โดยมีอาการโรคจิต

F31.3

Bipolar affective disorder, current episode mild or moderate depression

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคืออาการเศร้า ไม่รุนแรงหรือปานกลาง

F31.4

Bipolar affective disorder, current episode severe depression without psychotic symptoms

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคืออาการ รุนแรงโดยไม่มีอาการโรคจิต

F31.5

Bipolar affective disorder, current episode severe depression with psychotic symptoms

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้ง ซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคืออาการเศร้ารุนแรง โดยมีอาการโรคจิต

F31.6

Bipolar affective disorder, current episode mixed

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้ง ซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคืออาการรวมกัน

F31.7

Bipolar affective disorder, current in remission

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้ง ซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการปัจจุบันปกติ

F31.8

Other bipolar affective disorders

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้ง ซึมเศร้าหรือตื่นเต้น ชนิดอื่น ๆ

F31.9

Bipolar affective disorder, unspecified

ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้ง ซึมเศร้าหรือตื่นเต้น สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F32

Depressive episode

อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว

F32.0

Mild depressive episode

อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว ไม่รุนแรง

F32.1

Moderate depressive episode

อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว ปานกลาง

F32.2

Severe depressive episode without psychotic symptoms

อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว รุนแรง แต่ไม่มีอาการโรคจิต

F32.3

Severe depressive episode with psychotic symptoms

อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว รุนแรงและมีอาการโรคจิต

F32.8

Other depressive episodes

อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว แบบอื่น

F32.9

Depressive episode, unspecified

อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว จากสาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F33

Recurrent depressive disorder

อารมณ์ซึมเศร้าซ้ำ

F33.0

Recurrent depressive disorder, current episode mild

อารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำกำลังเกิดขึ้นไม่ รุนแรง

F33.1

Recurrent depressive disorder, current episode moderate

อารมณ์ซึมเศร้ากลับเป็นใหม่ กำลังเกิดขึ้นอาการปานกลาง

F33.2

Recurrent depressive disorder, current episode severe without psychotic symptoms

อารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำ กำลังเกิดขึ้น รุนแรง ไม่มีอาการโรคจิต

F33.3

Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms

อารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำ กำลังเกิดขึ้น รุนแรงและมีอาการโรคจิต

F33.4

Recurrent depressive disorder, current in remission

อารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำ ระยะหาย

F33.8

Other recurrent depressive disorders

อารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นซ้ำ แบบอื่น ๆ

F33.9

Recurrent depressive disorder, unspecified

อารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำ จากสาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F34

Persistent mood [affective] disorders

โรคอารมณ์แกว่งไกวชนิดถาวร

F34.0

Cyclothymia

โรคจิตชนิดตื่นเต้นสลับหดหู่

F34.1

Dysthymia

ดีสไทเมีย

F34.8

Other persistent mood [affective] disorders

โรคอารมณ์แกว่งไกว ชนิดถาวรอื่น ๆ

F34.9

Persistent mood [affective] disorders, unspecified

โรคอารมณ์แกว่งไกว ชนิดถาวรที่มิได้ระบุ รายละเอียด

F38

Other mod [affective] disorders

โรคอารมณ์แกว่งไกวอื่น ๆ

F38.0

Other single mood [affective] disorders

โรคอารมณ์แกว่งไกวเกิดครั้งเดียวอื่น ๆ

F38.1

Other recurrent mood [affective] disorders

โรคอารมณ์แกว่งไกวเกิดขึ้นซ้ำอื่น ๆ

F38.8

Other specified mood [affective] disorder

โรคอารมณ์แกว่งไกวที่ระบุเฉพาะอื่น

F39

Unspecified mood [affective] disorder

โรคอารมณ์แกว่งไกวที่ไม่ระบุ

F40

Phobic anxiety disorders

กลุ่มอาการกังวลเนื่องจากครอบครัว

F40.0

Agoraphobia

กลัวที่ชุมชน

F40.1

Social phobias

กลัวสังคม

F40.2

Specific (isolated) phobias

กลัวเฉพาะเจาะจง (แยกกัน)

F40.8

Other phobic anxiety disorders

กลุ่มอาการกังวลเนื่องจากความกลัวอื่น ๆ

F40.9

Phobic anxiety disorder, unspecified

กลุ่มอาการกังวลเนื่องจากความกลัวสาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F41

Other anxiety disorders

กลุ่มอาการวิตกกังวลอื่น ๆ

F41.0

Panic disorder [episodic paroxysmal anxiety]

กลัวสุดขีดจนผิดปกติ (ความกังวลเป็น ครั้งคราว)

F41.1

Generalized anxiety disorder

กลุ่มอาการวิตกกังวลทั่ว ๆ ไป

F41.2

Mixed anxiety and depressive disorder

กลุ่มอาการรวมของวิตกกังวลและอารมณ์เศร้า

F41.3

Other mixed anxiety disorders

กลุ่มอาการรวมของวิตกกังวลอื่น ๆ

F41.8

Other specified anxiety disorders

กลุ่มอาการวิตกกังวลโดยเฉพาะอื่น ๆ

F41.9

Anxiety disorder, unspecified

กลุ่มอาการวิตกกังวล สาเหตุที่มิได้ระบุ รายละเอียด

F42

Obsessive-compulsive disorder

กลุ่มอาการย้ำคิด ย้ำทำ

F42.0

Predominantly obsessional thoughts or ruminations

กลุ่มอาการคิดซ้ำ เด่น หรือรูมิเนชั่น

F42.1

Predominantly compulsive acts [obsessional rituals]

กลุ่มอาการทำซ้ำ เด่น [ออบเซลชีนนัล ริธอล]

F42.2

Mixed obsessional thoughts and acts

คิดและทำซ้ำ ๆ ผสมกัน

F42.8

Other obsessive-compulsive disorders

ย้ำคิด ย้ำทำผิดปกติ อื่น ๆ

F42.9

Obsessive-compulsive disorder, unspecified

ย้ำคิด-ย้ำทำ ผิดปกติ สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F43

Reaction to severs stress, and adjustment disorders

กลุ่มอาการที่เกิดขึ้น จากปฏิกริยาตอบสนองต่อความเครียดและการปรับตัวที่ผิดปกติ

F43.0

Acute stress reaction

ปฏิกริยาต่อความเครียดเฉียบพลัน

F43.1

Post-traumatic stress disorder

ความผิดปกติภายหลังความเกลียดรุนแรง

F43.2

Adjustment disorders

การปรับตัวที่ผิดปกติ

F43.8

Other reactions to severe stress

ปฏิกริยาอื่นต่อความเครียดรุนแรง

F43.9

Reaction to severe stress, unspecified

ปฏิกริยาต่อความเครียดรุนแรง สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F44

Dissociative [conversion] disorders

กลุ่มอาการหลงลืมเมื่อพบความกดดัน

F44.0

Dissociative amnesia

ความจำเสื่อมเมื่อจิตแตกสลาย

F44.1

Dissociative fugue

การหลีกหนีความจริงเมื่อจิตแตกสลาย

F44.2

Dissociative stupor

การไม่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายแม้ได้รับการกระตุ้นจากแสง เสียง สัมผัส

F44.3

Trance and possession disorders

ภาวะภวังค์และถูกสิง

F44.4

Dissociative motor disorders

ภาวะไม่ขยับตัวจากจิตแตกสลาย

F44.5

Dissociative convulsions

ชักจากจิตแตกสลาย

F44.6

Dissociative anaesthesia and sensory loss

การชาหรือไม่สามารถรับรู้จากจิตแตกสลาย

F44.7

Mixed dissociative [conversion] disorders

ภาวะจิตแตกสลายหลายอย่างผสมกัน

F44.8

Other dissociative [conversion] disorders

ภาวะจิตแตกสลายหลายอย่างผสมกันอื่น

F44.9

Dissociative [conversion] disorder, unspecified

ภาวะจิตแตกสลาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F45

Somatoform disorders

กลุ่มความผิดปกติทางกายที่เกิดจากจิตใจ

F45.0

Somatization disorder

ภาวะผิดปกติที่แสดงออกโดยอาการทางกาย

F45.1

Undifferentiated somatoform disorder

ภาวะผิดปกติที่แสดงออกโดยอาการทางกายที่ไม่สามารแบ่งแยกได้

F45.2

Hypochondriacal disorder

ภาวะผิดปกติที่คิดว่าตนเองป่วยทางกาย

F45.3

Somatoform autonomic dysfunction

ความผิดปกติในระบบประสาทอัตโนมัติที่เกิดจากจิตใจ

F45.4

Persistent somatiform pain disorder

ภาวะผิดปกติที่มีการปวดตลอดเวลา

F45.8

Other somatoform disorders

กลุ่มความผิดปกติทางกายที่เกิดจากจิตใจอื่น

F45.9

Somatoform disorder, unspecified

ความผิดปกติทางกายที่ได้รับจากจิตใจ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F48

Other neurotic disorders

กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจอื่น ๆ

F48.0

Neurasthenia

เหนื่อยอ่อน

F48.1

Depresonalization-derealizateion syndrome

กลุ่มอาการบุคลิกภาพและการรับรู้แตกสลาย

F18.8

Other specified neurotic disorders

กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ระบุสาเหตุอื่นๆ

F18.9

Neurotic disorder, unspecified

กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่มิได้ระบุรายละเอียด

F50

Eating disorders

กลุ่มอาการผิดปกติของการกิน

F50.0

Anorexia nervosa

เบื่ออาหารผิดปกติมีสาเหตุจากจิตใจ

F50.1

Atyical anorexia nervosa

เบื่ออาหารผิดปกติที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ

F50.2

Bulimia nervosa

หิวผิดปกติมีสาเหตุจากจิตใจ

F50.3

Atypical bulimia nervosa

หิวผิดปกติที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ

F50.4

Overeating associated with other psychological disturbances

กินอาหารมากร่วมกับปัญหาทางจิตใจอื่น ๆ

F50.5

Vomiting associated with other psychological disturbances

อาเจียนร่วมกับปัญหาทางจิตใจอื่น

F50.8

Other eating disorders

กลุ่มอาการผิดปกติของการกินอื่น ๆ

F50.9

Eating disorder, unspecified

กลุ่มอาการผิดปกติของการกิน ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F51

Nonorganic sleep disorders

กลุ่มอาการนอนไม่หลับที่ไม่ได้เกิดจากโรคสมอง

F51.0

Nonorganic insomnia

นอนไม่หลับสาเหตุจากโรคจิตใจ

F51.1

Nonorganic hypersomnia

นอนมากสาเหตุจากโรคจิตใจ

F51.2

Nonorganic disorder of the sleep-wake schedule

วงจรการหลับ-ตื่น ผิดปกติจากโรคจิตใจ

F51.3

Sleepwalking [somnambulism]

การละเมอเดิน

F51.4

Sleep terrors [night terrors]

การละเมอกลัว

F51.5

Nightmares

การฝันร้าย

F51.8

Other nonorganic sleep disorders

กลุ่มอาการหลับผิดปกติ ที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางจิตใจ อื่น ๆ

F51.9

Nonorganic sleep disorder, unspecificed

กลุ่มอาการหลับผิดปกติที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางจิตใจ สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F52

Sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease

ความผิดปกติทางเพศที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทางกายหรือโรค

F52.0

Lack or loss of sexual desire

ขาดหรือหมดความรู้สึกทางเพศ

F52.1

Sexual aversion and lack of sexual enjoyment

เครียด หรือไม่อยากมีเพศสัมพันธ์

F52.2

Failure of genital response

อวัยวะเพศไม่ตอบสนอง

F52.3

Orgasmic dysfunction

ไม่สามารถบรรลุจุดสุดยอด

F52.4

Premature ejaculation

หลั่งน้ำกามเร็ว

F52.5

Nonorganic vaginismus

ช่องคลอดรัดตัวโดไม่มีสาเหตุจากโรคทางกาย

F52.6

Nonorganic dyspareunia

ความเจ็บปวดขณะร่วมเพศ ไม่มีโรคทางกาย

F52.7

Excessive sexual drive

ความต้องการทางเพศมากกว่าปกติ

F52.8

Other sexual dysfunction, not caused by organic disorder of disease

ความผิดปกติทางเพศอื่น ๆ ไม่ได้เกิดจากโรคหรือโรคทางกาย

F52.9

Unspecified sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease

ความผิดปกติทางเพศ สาเหตุที่มิได้ระบุ รายละเอียด ไม่ได้เกิดจากโรคหรือโรคทางกาย

F53

Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified

ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหลังคลอดที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

F53.0

Mild mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified

กลุ่มความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม ไม่รุนแรง เกิดร่วมกับภาวะหลังคลอดที่มิได้ มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

F53.1

Severe mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified

กลุ่มความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม รุนแรงเกิดร่วมกับภาวะหลังคลอดที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

F53.8

Other mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified

กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจและพฤติการอื่น เกิดร่วมกับภาวะหลังคลอดที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

F53.9

Puerperal mental disorder, unspecified

กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจ ภาวะหลังคลอด ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F54

Psychological and behavioural factors associated with disorders or diseases classified elsewhere

กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม ที่มาทำให้เกิดความผิดปกติ

F55

Abuse of non-dependence-producing substances

พวกที่ติดยา ซึ่งไม่ใช่ยาเสพติด

F59

Unspecified behavioural syndromes associated with physiological disturbance and physical factors

ความผิดปกติของจิตใจและพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความผิดปกติทางกายที่มิได้ระบุรายละเอียด

F60

Specific personality disorders

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่มีสาเหตุจำเพาะ

F60.0

Paranoid personality disorder

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดระแวง

F60.1

Schizoid personality disorder

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบแยกตัว

F60.2

Dissocial personality disorder

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบไม่สังคม

F60.3

Emotionally unstable personality disorder

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่คงที่

F60.4

Histrionic personality disorder

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบ ฮีสทริโอนิค

F60.5

Anankastic personality disorder

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบ อานาคาลสติค

F60.6

Anxious [avoidant] personality disorder

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลบเลี่ยงกลัวขัดแย้ง [ระมัดระวัง]

F60.7

Dependent personality disorder

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบพึ่งพา

F60.8

Other specific personality disorders

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่มีสาเหตุระบุ รายละเอียดอื่น ๆ

F60.9

Personality disorder, unspecified

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่มิได้ระบุ รายละเอียด

F61

Mixed and other personality disorders

พฤติกรรมผิดปกติที่เข้ากลุ่มไม่ได้

F62

Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่เกิดขึ้น โดยไม่เกี่ยวกับโรคของสมองหรือสมองถูกทำลาย

F62.0

Enduring personality change after catastrophic experience

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นหลังจากประสบเหตุร้าย

F62.1

Enduring personality change after psychiatric illness

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นหลัง จากป่วยเป็นโรคทางจิตเวช

F62.8

Other enduring personality change

กลุ่มความผิดปกติทางบุคลิกภาพ อื่น ๆ

F62.9

Enduring personality change, unspecified

กลุ่มความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F63

Habit and impulse disorders

พฤติกรรมซ้ำ ๆ ผิดปกติ

F63.0

Pathological gambling

ชอบเล่นการพนัน

F63.1

Pathological fire-setting [pyromania]

ชอบเล่นไฟ [คลั่งไฟ]

F63.2

Pathological stealing [kleptomania]

ชอบขโมย [ขโมยโดยห้ามใจตนเองไม่ได้]

F63.3

Trichotillomania

ความรู้สึกอยากถอนผม [ขน] ของตนเอง

F63.8

Other habit and impulse disorders

พฤติกรรมซ้ำ ๆ ผิดปกติ อื่น ๆ

F63.9

Habit and impulse disorders, unspecified

พฤติกรรมซ้ำ ๆ ผิดปกติ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F64

Gender identity disorders

ลักเพศ

F64.0

Transsexualism

ต้องการเปลี่ยนเพศ

F64.1

Dual-role transvestism

แต่งกายเป็นเพศตรงข้าม

F64.2

Gender identity disorders of childhood

ลักเพศในเด็ก

F64.8

Other gender identity disorders

ลักเพศอื่น ๆ

F64.9

Gender identity disorders, unspecified

ลักเพศที่มิได้ระบุรายละเอียด

F65

Disorders of sexual preference

ความฝักใฝ่ทางเพศที่ผิดปกติ

F65.0

Fetishism

มีความสุขทางเพศกับส่วนของร่างกายหรือวัตถุ

F65.1

Fetishistic transvestism

ลักเพศ

F65.2

Exhibitionism

ชอบอวดอวัยวะเพศ

F65.3

Voyeurism

นักถ้ำมอง

F65.4

Paedophilia

มีความต้องการทางเพศกับเด็ก

F65.5

Sadomasochism

ความสุขทางเพศจากความรุนแรง

F65.6

Multiple disorders of sexual preference

ความฝักใฝ่ทางเพศที่ผิดปกติหลายรูปแบบ

F65.8

Other disorders of sexual preference

ความฝักใฝ่ทางเพศที่ผิดปกติอื่น ๆ

F65.9

Disorders of sexual preference, unspecified

ความฝักใฝ่ทางเพศ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F66

Psychological and behavioral disorders associated with sexual development and orientation

ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตใจ ที่เกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาทางเพศและการเรียนรู้ทางเพศ

F66.0

Sexual maturation disorder

วุฒิภาวะทางเพศผิดปกติ

F66.1

Egodystonic sexual orientation

ได้รับความรู้ในการพัฒนาทางเพศผิด

F66.2

Sexual relationship disorder

ความสัมพันธ์ทางเพศผิดปกติ

F66.8

Other psychosexual development disorders

ความผิดกติทางพฤติกรรมและจิตใจที่เกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาทางเพศและการเรียนรู้ ทางเพศอื่น ๆ

F66.9

Psychosexual development disorders

ความผิดกติทางพฤติกรรมและจิตใจที่เกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาทางเพศและการเรียนรู้ทางเพศ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F68

Other disorders of adult personality and behaviour

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมอื่น

F68.0

Elaboration of physical symptoms for psychological reasons

ความละเอียดละออของอาการทางกายจากสาเหตุทางจิตใจ

F68.1

Intentional production or feigning of symptoms of disabilities, either psysical or psychological [factitious disorder]

ตั้งใจสร้างหรือปลอมอาการของโรค ความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ [ความผิดปกติ ที่สร้างขึ้นมาเอง]

F68.8

Other specified disorders of adult personality and behaviour

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมอื่น โดยเฉพาะ

F69

Unspecified disorder of adult personality and behaviour

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมในผู้ใหญ่ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F70

Mild mental retardation

ภาวะปัญญาอ่อนระดับน้อย

F71

Moderate mental retardation

ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง

F72

Severe mental retardation

ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง

F73

Profound mental retardation

ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก

F78

Other mental retardation

ภาวะปัญญาอ่อนอื่น ๆ

F79

Unspecified mental retardation

ภาวะปัญญาอ่อน ที่ไม่ระบุ

F80

Specific developmental disorders of speech and language

ความผิดปกติในการพัฒนาทางภาษาและการพูด

F80.0

Specific speech articulation disorder

ความผิดปกติในการพูดออกเสียง

F80.1

Expressive language disorder

ไม่สามารถเอาสิ่งที่อยู่ในจิตใจมาสร้างเป็นภาษา

F80.2

Receptive language disorder

ความล้มเหลวในการแปลความหมายและเข้าใจภาษา

F80.3

Acquired aphasia with epilepsy [landau-Kleffner]

พูดไม่ได้จากโรคลมชัก [ลันเดา-เคอฟเนอะ]

F80.8

Other developmental disorders of speech and language

ความผิดปกติในการพัฒนาภาษาและการพูดอื่น ๆ

F80.9

Developmental disorders of speech and language, unspecified

ความผิดปกติในการพัฒนาทางภาษาและการพูดจากสาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F81

Specific developmental disorders of scholastic skills

ความผิดปกติในการพัฒนาของทักษะในการเรียนรู้

F81.0

Specific reading disorder

กลุ่มความผิดปกติของการอ่านโดยเฉพาะ

F81.1

Specific spelling disorder

กลุ่มอาการสะกดผิดโดยเฉพาะ

F81.2

Specific disorder of arithmetical skills

กลุ่มอาการขาดทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ

F81.3

Mixed disorder of scholastic skills

รวมกลุ่มอาการผิดปกติในการพัฒนาของทักษะในการเรียนรู้

F81.8

Other developmental disorders of scholastic skills

ความผิดปกติในการพัฒนาของทักษะในการเรียนรู้อื่น ๆ

F81.9

Developmental disorders of scholastic skills, unspecified

ความผิดปกติในการพัฒนาของทักษะในการเรียนรู้ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F82

Specific developmental disorder of motor function

ความผิดปกติในการพัฒนาความเคลื่อนไหว

F83

Mixed specific developmental disorders

ความผิดปกติในการพัฒนาการหลายด้าน

F84

Pervasive developmental disorders

ความผิดปกติในการพัฒนาการสร้างสัมพันธ์ และสื่อความหมาย

F84.0

Childhood autism

อาการหมกมุ่นในเด็ก

F84.1

Atypical autism

อาการหมกมุ่งที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ

F84.2

Rett’s syndrome

กลุ่มอาการของเรทท์

F84.3

Other childhood disintegrative disorder

ความผิดปกติอื่น ๆ ของพัฒนาการที่ไม่สัมพันธ์กันในวัยเด็ก

F84.4

Overactive disorder associated with mental retardation and stereotyped movements

กลุ่มความปกติแบบ คึกคักผิดปกติ ร่วมกับปัญญาอ่อนและการทำซ้ำ ๆ

F84.5

Asperger’s syndrome

กลุ่มอาการของแอสเปอรเจอร์

F84.8

Other pervasive developmental disorders

ความผิดปกติในการพัฒนาการสร้างสัมพันธ์และสื่อความหมายอื่น ๆ

F84.9

Pervasive developmental disorder, unspecified

ความผิดปกติในการพัฒนาการสร้างสัมพันธ์และสื่อความหมาย ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F88

Other disorders of psychological development

ความผิดปกติอื่นของพัฒนาการทางจิต

F89

Unspecified disorders of psychological development

ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F90

Hyperkinetic disorders

กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ

F90.0

Disturbance of activity and attention

ความผิดปกติของกิจกรรมและความพอใจ

F90.1

Hyperkinetic conduct disorder

กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ และกลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าว

F90.8

Other hyperkinetic disorders

กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติอื่น ๆ

F90.9

Hyperkinetic disorder unspecified

กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด

F91

Conduct disorders

กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าว

F91.0

Conduct disorder confined to the family context

กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวพบเฉพาะอยู่กับครอบครัว

F91.1

Unsocialized conduct disorder

กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวต่อต้านสังคม

F91.2

Socialized conduct disorder

กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวแบบฝ่าฝืนสังคม

F91.3

Oppositional defiant disorder

กลุ่มอาการพฤติกรรมทำตรงข้าม

F91.8

Other conduct disorders

กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวอื่น ๆ

F91.9

Conduct disorders, unspecified

กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าว ที่มิได้ระบุ รายละเอียด

F92

Mixed disorders of conduct and emotions

กลุ่มอาการผสมของก้าวร้าวกับอารมณ์ เปลี่ยนแปลง

F92.0

Depressive conduct disorder

กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวและอารมณ์ ซึมเศร้า

F92.8

Other mixed disorders of conduct and emotions

กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวร่วมกับความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดอื่น ๆ

F92.9

Mixed disorders of conduct and emotions, unspecified

กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวร่วมกับความผิดปกติทางอารมณ์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F93

Emotional disorders with onset specific to childhood

กลุ่มอาการผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดในเด็ก

F93.0

Separation anxiety disorder of childhood

อาการวิตกกังวลเมื่อต้องแยกจากในวัยเด็ก

F93.1

Phobic anxiety disorder of childhood

อาการกลัววิตกกังวลในเด็ก

F93.2

Social anxiety disorder of childhood

อาการวิตกกังวลเมื่อเข้าสังคมในวัยเด็ก

F93.3

Sibling rivalry disorder

ความผิดปกติเมื่อมีน้อง

F93.8

Other childhood emotional disorders

กลุ่มอาการผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดในเด็ก อื่น ๆ

F93.9

Childhood emotional disorders, unspecified

กลุ่มอาการผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดในเด็ก ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F94

Disorders of social functioning with onset specific to childhood and adolescence

กลุ่มโรคที่มีความผิดปกติในการสังคม ในเด็กและวัยรุ่น

F94.0

Elective mutism

ไม่ยอมพูด

F94.1

Reactive attachment disorder of childhood

ปฏิกริยาของภาวะผูกพันผิดปกติในวัยเด็ก

F94.2

Disinhibited attachment disorder of childhood

ภาวะผูกพันผิดปกติไม่ถูกยับยั้งในวัยเด็ก

F94.8

Other childhood disorders of social functioning

กลุ่มโรคที่มีความผิดปกติในการสังคมในเด็ก ชนิดอื่น ๆ

F94.9

childhood disorders of social functioning, unspecified

กลุ่มโรคที่มีความผิดปกติในการสังคมในเด็ก ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F95

Tic disorders

ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค

F95.0

Transient tic disorder

ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติคชั่วคราว

F95.1

Chronic motor or vocal tic disorder

ภาวะกล้ามเนื้อควบคุมเสียงกระตุกเรื้อรัง

F95.2

Combined vocal and multiple motor tic disorder [de la toTourette]

กล้ามเนื้อควบคุมเสียงและการเคลื่อนไหวผิดปกติร่วมกัน (เดอ ลา ทอเรท์)

F95.8

Other tic disorders

ภาวะผิดปกติแบบติคอื่น ๆ

F95.9

Tic disorder, unspecified

ภาวะผิดปกติแบบติค ที่ไม่เฉพาะเจาะจง

F98

Other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence

ความผิดปกติอื่นทางพฤติกรรม และอารมณ์ ที่เกิดขึ้นในช่วงเด็กและวัยรุ่น

F98.0

Nonorganic enuresis

ถ่ายปัสสาวะรดโดยไม่พบโรคทางกาย

F98.1

Nonorganic encopresis

ถ่ายอุจจาระรด

F98.2

Feeding disorder of infancy and childhood

ความผิดปกติเรื่องการกินในวัยเด็กเล็ก

F98.3

Pica of infancy and childhood

กินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารในเด็กเล็กและวัยเด็ก

F98.4

Stereotyped movement disorders

กลุ่มอาการเคลื่อนไหวผิดปกติแบบตายตัว

F98.5

Stuttering [stammering]

การพูดติดอ่าง (พูดตะกุกตะกัก)

F98.6

Cluttering

การพูดเร็วจนสับสน

F98.8

Other specified behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence

กลุ่มอาการพฤติกรรมและอารมณ์ผิดปกติเฉพาะอย่าง พบในวัยเด็กและวัยรุ่น

F98.9

Unspecified behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence

กลุ่มอาการพฤติกรรมและอารมณ์ผิดปกติ พบในวัยเด็กและวัยรุ่น ที่มิได้ระบุรายละเอียด

F99

Mental disorder, not otherwise specified

อาการผิดปกติทางจิตใจ ที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

รหัสโรค

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ

ชื่อโรคภาษาไทย

G20

Parkinson’s disease

โรคพาคินซัน

G21

Secondary parkinsonism

อาการพาคินซันชนิดทุติยภูมิ

G21.0

Malignant neuroleptic syndrome

กลุ่มอาการจากสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ชนิดร้ายแรง

G21.1

Other drug-induced secondary parkinsonism

โรคพาคินซันชนิดทุติยภูมิที่เกิดจากยาอื่น

G21.2

Secondary parkinsonism due to other external agents

โรคพาคินซัน ชนิดทุติยภูมิ ซึ่งเป็นผลจากสาเหตุภายนอกอื่น

G21.3

Postencephalitic parkinsonism

โรคพาคินซันซึ่งเกิดภายหลังสมองอักเสบ

G21.8

Other secondary parkinsonism

โรคพาคินซันชนิดทุติยภูมิอื่นๆ

G21.9

Secondary parkinsonism, unspecified

โรคพาคินซันชนิดทุติยภูมิ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

G22*

Parkinsonism in diseases classified elsewhere

โรคพาคินซันในโรคที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

G23

Other degenerative diseases of basal ganglia

โรคความเสื่อมสลายอื่น ๆของสมองส่วนบซัลแกงเกลีย

G23.0

Hallervorden-Spatz disease

โรคฮาลเลอวอรเดน สแปทซ์

G23.1

Progressive supranuclear ophthalmoplegia [Steele-Richardson-Olszewski]

กล้ามเนื้อประสาทตาซูปรานิวเคลียรอัมพาต ชนิดลุกลาม [สตีล-ริชาร์สัน-ออลซิวสกี]

G23.2

Strlatonigral degeneration

การเสื่อมถอยบริเวณสไตรเอโตไนกราล

G23.8

Other specified degenerative diseases of basal ganglia

โรคความเสื่อมถอยอื่น ๆ ของสมองส่วนเบซัลแกงเกลีย ที่ระบุรายละเอียด

G23.9

Degenerative disease of basal ganglia, unspecified

โรคความเสื่อมถอยอื่น ๆ ของสมองส่วนเบซัล แกงเกลีย ที่มิได้ระบุรายละเอียด

G24

Dystonis

ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้อ

G24.0

Drug-induced dystonia

ภาวะผิดปกติของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ จากการใช้ยา

G24.1

Idiopathic famillal dystonia

ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้อที่ไม่ระบุสาเหตุ ชนิดเป็นในครอบครัว

GG24.2

Idiopathic nonfamilial dystonia

ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้อที่ไม่ทราบสาเหตุ ชนิดไม่ถ่ายทอดในครอบครัว

G24.3

Spasmodic torticollis

อาการคอบิดจากกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง

G24.4

Idiopathic orofacial dystonia

ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้อบริเวณปากและหน้า ที่ไม่ทราบสาเหตุ

G24.5

Blepharospasm

กล้ามเนื้อหนังตากระตุก

G24.8

Other Dystonia

ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้ออื่น ๆ

G24.9

Dystonis, unspecified

ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้อ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

G25

Other extrapyramidal and movement disorders

เอ็กซตราพิรามิดัล และการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่น ๆ

G25.0

Essential tremor

การสั่นที่ไม่ทราบสาเหตุ

G25.1

Drug-induced tremor

การสั่นเนื่องจากการใช้ยา

G25.2

Other specified forms of tremor

การสั่นรูปแบบเฉพาะอื่น ๆ

G25.3

Myoclonus

กล้ามเนื้อกระตุก

G25.4

Drug-Induced chorea

โรคชักกระตุกไม่หยุด จากการใช้ยา

G25.5

Other chorea

โรคชักกระตุกไม่หยุดอื่น ๆ

G25.6

Drug-induced tics and other tics of organic origin

โรคหดเกร็งกล้ามเนื้อจากการใช้ยาและโรคหดเกร็งกล้ามเนื้อจากพยาธิสภาพอื่น ๆ

G25.8

Other specified extrapyramidal and movement disorders

เอ็กซตราพิรามิดัลและที่ระบุรายละเอียดอื่น ๆ การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

G25.9

Extrapyramidal and movement disorder, unspecified

เอ็กซตราพิรามิดัลและการเคลื่อนไหวผิดปกติในโรคที่มิได้ระบุรายละเอียด

G26*

Extrapyramidal and movement disorder in diseases classified elsewhere

เอ็กซตราพิรามิดัลและการเคลื่อนไหวผิดปกติในโรคที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

G30

Alzheimer’s disease

โรคแอลไซเมอร์

G30.0

Alzheimer’s disease with early onset

โรคแอลไซเมอร์ ที่เริ่มต้นเร็ว

G30.1

Alzheimer’s disease with late onset

โรคแอลไซเมอร์ ที่เริ่มต้นช้า

G30.8

Other Alzheimer’s disease

โรคแอลไซเมอร์ อื่น ๆ

G30.9

Alzheimer’s disease, unspecified

โรคแอลไซเมอร์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

G31

Other degenerative diseases of nervous system, not elsewhere classified

โรคเลื่อมถอยของระบบประสาท ที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

G31.0

Clrcumscribed brain atrophy

สมองฝ่อเป็นแท่ง ๆ

G31.1

Senile degeneration of brain, not elsewhere classified

สมองเสื่อมถอยในวัยชรา ที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

G31.2

Degeneration of nervous system due to alcohol

ระบบประสาทเสื่อมถอยจากฤทธิ์ของอัลกอฮอล

G31.8

Other specified degenerative diseases of nervous system

โรคเสื่อมถอยอื่นของระบบประสาทที่ระบุ รายละเอียดอื่น

G31.9

Degenerative disease of nervous system, unspecified

โรคเสื่อมถอยของระบบประสาท ที่มิได้ระบุรายละเอียด

G32*

Other degenerative disorders of nervous system in diseases classified elsewhere

ภาวะอื่นที่ทำให้ระบบประสาทเสื่อมถอยในโรคที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

G32.0*

Subacute combined degeneration of spinal cord in diseases classified elsewhere

ไขสันหลังเสื่อมถอยกึ่งเฉียบพลันในโรคที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

G32.8*

Other specified degenerative disorders of nervous system in diseases classified elsewhere

ภาวะระบบสมองเสื่อมถอยผิดปกติที่ระบุรายละเอียดอื่น ๆ โดยเฉพาะในโรคที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

G35

Multiple sclerosis

มับติเปิล สเคลอโรสิส

G36

Other acute disseminated demyelination

โรคเยื่อหุ้มไมอีลีนประสาทถูกทำลายชนิดกระจายเฉียบพลันอื่น

G36.0

Neuromyelitis optica [Devic]

เส้นประสาทตาและไขสันหลังอักเสบ [เดวิค]

G36.1

Acute and subacute haemorrhagic leukoencephalitis [Hurst]

สมองชั้นสีขาวอักเสบร่วมกับเลือดออกในระยะเฉียบพลัน และกึ่งเฉียบพลัน [เฮอร์สท]

G36.8

Other specified acute disseminated demyelination

เยื่อบุไมอีลีนของประสาทถูกทำลายชนิดกระจายเฉียบพลันอื่น ที่ระบุรายละเอียดอื่น

G36.9

Acute disseminated demyelination, unspecified

เยื่อบุไมอีลันของประสาทชนิดกระจายเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด

G37

Other demyelinating diseases of central nervous system

โรคเยื่อบุไมอีลีนประสาทอื่นของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย

G37.0

Diffuse sclerosis

ดิฟฟิวส สเคลอโรสิส

G37.1

Central demyelination of corpus callosum

เยื่อบุไมอีลีนส่วนตรงกลางของคอร์ปัส คอลโลชุมถูกทำลาย

G37.2

Central pontine myelinolysis

เยื่อบุไมอีลีนตรงกลางของสมองส่วนพอนส์ถูกทำลาย

G37.3

Acute transverse myelitis in demyelinating disease of central nervous system

ไขสันหลังอักเสบตามขวางเฉียบพลันในโรคเยื่อ บุไมอีลีนของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย

G37.4

Subacute necrotizing myelitis

ไขสันหลังอักเสบจากเนื้อตายกึ่งเฉียบพลัน

G37.5

Concentric sclerosis [Balo]

คอนเซนตริค สเคลอโรสิส [บาโล]

G37.8

Other specified demyelinating diseases of central nervous system

โรคเยื่อบุไมอีลีนของประสาทอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย ที่ระบุ รายละเอียดอื่น

G37.9

Demyelinating diseases of central nervous system, unspecified

โรคเยื่อบุไมอีลีนของประสาทของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย ที่มิได้ระบุรายละเอียด

G40

Epilepsy

ลมบ้าหมู

G40.0

Localization-related (focal) (partial) indiopathic epilepsy and epileptic syndromes with seziures of localized onset

การหาตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการชัก (เฉพาะที่) (ส่วนของร่างกาย) ในโรคลมชักไม่ทราบสาเหตุและกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักบ่งตำแหน่งในสมองระยะเริ่มการชัก

G40.1

Localization-related (focal) (partial) epilepsy and epileptic syndromes with simple partial seziures

ลมบ้าหมูที่มีอาการสัมพันธ์กับตำแหน่งของพยาธิสภาพ (เฉพาะจุด) (บางส่วน) และกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักแบบธรรมดาเป็นบางส่วน

G40.2

Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with complex partial seziures

ลมบ้าหมูที่มีอาการสัมพันธ์กับตำแหน่งของพยาธิสภาพ (เฉพาะจุด) (บางส่วน) และกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักแบบซับซ้อนเป็นบางส่วน

G40.3

Generalized idiopathic epilepsy and epileptic syndromes

ลมบ้าหมูที่ไม่ทราบสาเหตุ และกลุ่มอาการลมชัก

G40.4

Other generalized epilepsy and epileptic syndromes

ลมบ้าหมูแบบเป็นทั้งตัวแบบอื่น ๆ และกลุ่มอาการลมชัก

G40.5

Special epileptic syndromes

กลุ่มอาการลมชักพิเศษ

G40.6

Grand mal seizures, unspecified (with or without petit mal)

การชักแบบแกรน มาล ที่ไม่ระบุ (เกิดร่วมหรือไม่ร่วมกับเปอติต มาล)

G40.7

Petit mal, unspecified, without grand mal seizures

การชักแบบเปรติท์ มาล ที่ไม่ระบุโดยไม่เกิดร่วมกับการชักแบบแกรนมาล

G40.8

Other epilepsy

ลมบ้าหมูอื่น

G40.9

Epilepsy, unspecified

ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด

G41

Status epilepticus

ลมบ้าหมูชนิดต่อเนื่อง

G41.0

Grand mal status epilepticus

ลมบ้าหมูต่อเนื่องชนิดแกรน มาล

G41.1

Petit mal status epilepticus

ลมบ้าหมูต่อเนื่องชนิดเปอติท มาล

G41.2

Complex partial status epilepticus

ลมบ้าหมูต่อเนื่องที่ชักบางส่วนอย่างซับซ้อน

G41.8

Other status epilepticus

ลมบ้าหมูต่อเนื่องอื่น ๆ

G41.9

Status epilepticus, unspecified

ลมบ้าหมูต่อเนื่อง ที่มิได้ระบุรายละเอียด

G43

Migraine

โรคไมเกรน

G43.0

Migraine without aura [common migraine]

โรคไมเกรนที่ไม่มีสัญญาณเตือน [โรคไมเกรนธรรมดา]

G43.1

Migraine with aura [classical migraine]

โรคไมเกรนมีสัญญาณเตือน [โรคไมเกรนแบบดั้งเดิม]

G43.2

Status migrainosus

โรคไมเกรนชนิดต่อเนื่อง

G43.3

Complicated migraine

โรคไมเกรนแทรกซ้อน

G43.8

Other migraine

โรคไมเกรนอื่น

G43.9

Migraine, unspecified

โรคไมเกรนที่มิได้ระบุรายละเอียด

G44

Other headache syndromes

กลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น

G44.0

Cluster headache syndrome

กลุ่มอาการปวดศีรษะเป็นกลุ่ม

G44.1

Vascular headache, not elsewhere classified

ปวดศีรษะจากหลอดเลือดที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น

G44.2

Tension-type headache

ปวดศีรษะจากความเครียด

G44.3

Chronic post-traumatic headache

ปวดศีรษะเรื้อรัง ภายหลังรับการบาดเจ็บ

G44.4

Drug-induced headache, not elsewhere classified

ปวดศีรษะเป็นผลจาการใช้ยา ที่มิได้รหัส ระบุไว้ที่อื่น

G44.8

Other specified headache syndromes

กลุ่มอาการปวดศีรษะ ที่ระบุเฉพาะอื่น ๆ

G45

Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes

โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราว และกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้อง

G45.0

Vertebro-basilar artery syndrome

กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงเวอร์ทีโบร- บาซิลลา

G45.1

Carotid artery syndrome (hemispheric)

กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงคาโรติด (ซีกเดียว)

G45.2

Multiple and bilateral precerebral artery syndromes

กลุ่มอาการหลอดเลือดเป็นหลายแห่ง และทั้งสองข้างในพรีซีรีบราล

G45.3

Amaurosis fugax

อมอโรสิส ฟูแก๊กซ์

G45.4

Transient global amnesia

การสูญเสียความจำทั้งหมดชั่วคราว

G45.8

Other transient cerebral ischemic attacks and related syndromes

โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้อง

G45.9

Transient cerebral ischemic attacks and related

Syndromes, unspecified

โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราว ที่มิได้ระบุรายละเอียด

G46*

Vascular syndromes of brain in cerebrovascular diseases (I60-I67)

กลุ่มอาการหลอดเลือดของสมองในโรคหลอดเลือดสมอง

G46.0*

Middle cerebral artery syndrome (I66.0)

กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบราล (I66.0)

G46.1*

Anterior cerebral artery syndrome (I66.1)

กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงแอนทีเรียซีรีบราล(I66.1)

G46.2*

Posterior cerebral artery syndrome (I66.2)

กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงโพสทีเรียล ซีรีบราล (I66.2)

G46.3*

Brain stem stroke syndrome (I60-I67)

กลุ่มอาการอัมพาตบริเวณก้านสมอง (I60-I67)

G46.4*

Cerebellar stroke syndrome (I60-I67)

กลุ่มอาการอัมพาตบริเวณซีรีเบลลา (I60-I67)

G46.5*

Pure motor lacunar syndrome (I60-I67)

กลุ่มอาการลาคูนาที่เกี่ยวข้องเฉพาะควบคุมการเคลื่อนไหว (I60-I67)

G46.6*

Pure sensory lacunar syndrome (I60-I67)

กลุ่มอาการลาคูนาที่เกี่ยวข้องเฉพาะความรู้สึก (I60-I67)

G46.7*

Other lacunar syndrome (I60-I67)

กลุ่มอาการลาคูนาอื่น ๆ (I60-I67)

G46.8*

Other vascular syndromes of brain in cerebrovascular diseases (I60-I67)

กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดในสมองของโรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ (I60-I67)

G47

Sleep disorders

ภาวะผิดปกติของการนอนหลับ

G47.0

Disorders of initiating and maintaining sleep [insomnias]

ภาวะผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและคงสภาพตลอดการหลับ [นอนไม่หลับ]

G47.1

Disorders of excessive somnolence [hypersomnias]

ภาวะง่วงนานผิดปกติ [นอนหลับนาน]

G47.2

Disorders of the sleep-wake schedule

ภาวะผิดปกติของช่วงการหลับและตื่น

G47.3

Sleep apnea

หยุดหายใจขณะหลับ

G47.4

Narcolepsy and cataplexy

หลับทันทีทันได ที่ควบคุมไม่ได้และหลับเกร็งชั่วขณะ

G47.8

Other sleep disorders

ภาวะผิดปกติของการนอนหลับอื่น ๆ

G47.9

Sleep disorder, unspecified

ภาวะผิดปกติของการนอนหลับ ที่มิได้ระบุรายละเอียด

 

เอกสารอ้างอิง

สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.2541 บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 ไทย – อังกฤษ. (ICD-10) : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานจิตเวชชุมชน กลุ่มการพยาบาล

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์