Home   รายงาน   วิสัยทัศน์   ฐานข้อมูลข่าวสุขภาพจิต   ภาพกิจกรรม   สมุดเยี่ยมชม   ถาม-ตอบ


 WebLinks
 To Be Number 1
 To Be No.1 Friend Corner
 กรมสุขภาพจิต
 กองแผนงาน
 กองคลัง
 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
 สำนักงานเลขานุการกรม
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กองการเจ้าหน้าที่
 ชมรมจริยธรรม
 ชมรมวอลเลย์บอล
 สุขภาพจิตไทย

  กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 9 Active Users
 
Visitor No. : 405,203
Since June 02, 2003.


 
   == กรมสุขภาพจิตจับมือสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตประสานพลังเครือข่ายญาติ ลดอคติ ==
กรมสุขภาพจิตจับมือสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตประสานพลังเครือข่ายญาติ ลดอคติในผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเสริมศักยภาพแกนนำเครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวช ๔ ภาค ครั้งที่ ๑ เน้น “สื่อ” พลังสำคัญ ลดอคติใน
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบัน สังคมไทยยังมีอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชอยู่จำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากความไม่เข้าใจในปัญหาสุขภาพจิตและโรค ทางจิตเวชที่ถูกต้อง ทำให้ภาพของผู้ป่วย ครอบครัว ญาติ ตลอดจนสถาบัน โรงพยาบาล หรือบุคลากรด้านสุขภาพจิตได้รับผลกระทบทางลบ ถูกกีดกัน แบ่งแยก ขาดโอกาสทางสังคม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติของแกนนำเครือข่ายญาติผู้ป่วย จิตเวช ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตและเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งได้เล็งเห็นศักยภาพของเครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวช ที่เดิมมีบทบาทเป็น “ผู้รับ” ผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตและผลกระทบด้านอคติจากสังคม ให้มีแนวทางในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยเผยแพร่ประสบการณ์ด้านความรู้สุขภาพจิตที่พวกเขาได้เรียนรู้ รู้สึกและสัมผัสจากประสบการณ์จริงสู่สังคมผ่านกระบวนการด้านการสื่อสารสาธารณะต่อไป

นายสมปอง เกิดแสง นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตอย่างแท้จริง ช่วยให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวของบุคคลที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการรักษาจนหาย เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ เกิดการยอมรับในผู้บกพร่องทางจิต ว่า พวกเขาเหล่านี้ ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และสมควรได้รับโอกาสที่จะกลับสู่ครอบครัวและชุมชนเหมือนผู้ป่วยจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อทั่วไป

ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ กล่าวเสริมว่า จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ “การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช (ผู้ป่วยทางจิต) ในสังคมไทยปัจจุบัน” กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน ๑,๕๗๘ ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ ๑๑ – ๑๓ธันวาคม ๒๕๔๙ พบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ ๙๐ ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับผู้มีปัญหาทางจิตเวช โดยร้อยละ ๓๘.๕ รู้บ้างไม่รู้บ้าง ร้อยละ ๓๕.๑ รู้เพียงเล็กน้อย และร้อยละ ๑๘.๔ ไม่รู้เลย เมื่อถามถึงความกังวลเวลาอยู่ร่วมกับผู้ป่วยทางจิตเวช พบว่า ประชาชนกังวลต่อการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยทั้งที่ปรากฏอาการและไม่ปรากฏอาการทำร้ายผู้อื่น ยิ่งถ้ามาอยู่กับบ้านที่พักติดกัน พบ ร้อยละ ๓๔.๗ กังวลต่อผู้ป่วยที่ไม่ปรากฏอาการ ร้อยละ๖๘.๔ กังวลต่อผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ ถ้ามาอยู่ในบ้านเดียวกัน พบ ร้อยละ ๓๙.๓ กังวลต่อผู้ป่วยที่ไม่ปรากฏอาการ ร้อยละ ๗๑.๙ กังวลต่อผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ ถ้าอยู่ในห้องเดียวกันพบ ร้อยละ ๔๖.๘ กังวลต่อผู้ป่วยที่ไม่ปรากฏอาการ ร้อยละ ๗๔.๖ กังวลต่อผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ นอกจากนี้ ผลสำรวจ ยังระบุด้วยว่า ถ้าขึ้นรถประจำทางเดียวกัน ร้อยละ ๒๓.๗ กังวลต่อผู้ป่วยที่ไม่ปรากฏอาการ ร้อยละ ๕๖.๔ กังวลต่อผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๘๗.๕ คิดว่าโรคจิตเวชสามารถรักษาให้หายได้ เพียงร้อยละ ๕.๖ คิดว่าไม่ได้ และร้อยละ ๖.๙ ไม่มีความเห็น ร้อยละ ๘๕.๕ คิดว่าความรักความอบอุ่นในครอบครัวจะช่วยให้คนป่วยจิตเวชดีขึ้น รองลงมาคือร้อยละ ๗๐.๐ คิดว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างแพทย์ ญาติผู้ป่วยและผู้ป่วย ร้อยละ ๖๙.๕ คิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจจากคนในสังคม และร้อยละ ๖๖.๗ คิดว่าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อม เป็นต้น

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนคนไทยที่ถูกศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช และกังวลต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ป่วย แต่น่าจะเป็นไปได้ที่จะทำให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกับคนป่วยทางจิตเวชได้โดยไม่มีการรังเกียจและยอมรับผู้ป่วยจิตเวชเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพราะคนไทยมีพื้นฐานจิตใจเอื้ออาทรและค่อนข้างเปิดกว้างแต่ควรได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มเติม

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า “สื่อ” เป็นแนวร่วมพันธมิตรที่สำคัญยิ่ง ในการช่วยลดอคติและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน สามารถชี้นำและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ โดยการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ บอกเล่าเรื่องราว ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตผ่านคำพูดและภาพเชิงสร้างสรรค์ ขจัดความเข้าใจผิด ๆ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้มองผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการรักษาแล้วไม่ได้มีความน่ากลัวหรือเป็นอันตรายต่อชุมชนแต่อย่างใด สามารถฟื้นฟูและรักษาให้หายได้จากการร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย เพียงสังคมเปิดโอกาส เปิดใจยอมรับ ให้กำลังใจ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน พวกเขาเหล่านั้นก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้อย่างมีความสุข ซึ่งในวันนี้ ได้มีการมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต (Mental Health Media Award) ให้กับ ครอบครัวสมบัติเจริญ คุณชนินทร์ โปสาภิวัฒน์ นักจัดคอนสิร์ตแนวหน้าของเมืองไทย บริษัท ทีวีบูรพา ผู้ผลิตรายการ คน ค้น ฅน ตอน โลกงามงามของ งาม ลิ้นทอง และ รายการ “ย้อนรอย” ซึ่งในปีต่อ ๆ ไป กรมสุขภาพจิตจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับสื่อที่ผลิตผลงานสร้างสรรค์สังคมให้ประชาชนได้รับรู้ โดยจะจัดให้มีการมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต(Mental Health Media Award) เป็นประจำทุกปี


**********************
๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙


Posted By: ส่วนป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน - Date : 8/1/2007

   ความคิดเห็นจากคุณ George Bush

Actene http://11111iekojj.com cruel <a href="http://222222sijhos3.com/">222222</a> [url=http://33333vskdes.com]333333[/url] Tricur

  : gluzaw@jlxgvw.com ::  1/8/10 07:49

   ความคิดเห็นจากคุณ Jopa

Amasium <a href="http://bit.ly/bAyBDd?1M">buy viagra</a> m Agruaron

  : isoeci@xrqlfs.com ::  1/8/10 21:54

   ความคิดเห็นจากคุณ George Bush

Agravova http://11111kadsw.com gist <a href="http://222222kdaec.com/">222222</a> [url=http://33333hazsk.com]333333[/url] Tyribor

  : stjyji@crxmcq.edu ::  10/8/10 09:35

   ความคิดเห็นจากคุณ Jopa

Ugetea <a href="http://bit.ly/bAyBDd?1M1">buy viagra</a> bangs Asias

  : thnwtv@hpjumn.org ::  14/8/10 11:28

   ความคิดเห็นจากคุณ tvawvqddm

m2Xd0f <a href="http://mbrzvgrfeiig.com/">mbrzvgrfeiig</a>, [url=http://lrzlszztypai.com/]lrzlszztypai[/url], [link=http://vrfpmxzygayn.com/]vrfpmxzygayn[/link], http://tvtcqfjpuaru.com/

  : ojekbd@mtrnoq.com ::  19/11/11 20:29

   ความคิดเห็นจากคุณ htqatmeihjk

u7Lb0U <a href="http://whggkmsytuhr.com/">whggkmsytuhr</a>, [url=http://aydctddaxeay.com/]aydctddaxeay[/url], [link=http://xphelcblvmox.com/]xphelcblvmox[/link], http://pptuweneyrgc.com/

  : mqbpgx@ethqhr.com ::  27/11/11 11:47

   ความคิดเห็นจากคุณ imwhlu

QJIQX3 <a href="http://zlctbxqizgja.com/">zlctbxqizgja</a>, [url=http://bmwmmzxgfaxv.com/]bmwmmzxgfaxv[/url], [link=http://wlhssfwaguzb.com/]wlhssfwaguzb[/link], http://hrlahumuhdld.com/

  : lkyith@vytxzr.com ::  22/6/12 15:07

   ความคิดเห็นจากคุณ ebkeqn

P9yEJa <a href="http://wgxeborqzkdz.com/">wgxeborqzkdz</a>, [url=http://iprcsaperfos.com/]iprcsaperfos[/url], [link=http://wbizclybkrgp.com/]wbizclybkrgp[/link], http://bdijepyfskru.com/

  : bxupzx@hwytuv.com ::  20/1/13 22:01

   ความคิดเห็นจากคุณ cheapest ff14 gil

which include the presentation and thus romance the very package I actually structured to safeguard that company ! Actually have typically the taller dark-gray <a href="http://www.1ige.com/ff14-gil.html" >cheapest ff14 gil</a> on the connects to from the once again. Enjoy them too !! Would need an advice the way to save your links joined !

  : tqsgpe@gmail.com ::  16/9/13 14:09

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Perfect! Wonderful item and seller. 5 stars. Great gift here <a href="http://www.fisiomedicalcenterchieti.com/stat/fisiomedicalcenterchietijordans.asp">cheap Jordan shoes</a>[url=http://www.nakupendasafari.com/wall/nakupendasafarijordans.asp]Authentic Nike Air Jordans[/url] for you.
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : srjzakg@gmail.com ::  24/4/14 14:02

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

I had been simply 7.Five weeks, nevertheless i actually feel gloomy. Come accross to my place <a href="http://www.taluccicostruzioni.it/contatore/taluccicostruzionijordans.asp">Air Jordans retro</a>[url=http://www.autofficinaprestige.com/js/autofficinaprestigejordans.asp]Nike air jordans[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : srjzakg@gmail.com ::  25/4/14 13:36

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Now you're going to have something to put on in case you last but not least get that reservation at Lower <a href="http://shop.mwshooters.com/mwshootersjordans.asp">Cheap Jordans Shoes</a>[url=http://www.dirittidiretti.it/css/jordan.asp]Nike jordan shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : jhpxfrzmzc@gmail.com ::  25/4/14 19:46

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Now you're going to have something to put on in case you last but not least get that reservation at Lower <a href="http://www.dirittidiretti.it/css/jordan.asp">Air Jordan basketball shoes</a>[url=http://www.eatarte.it/stat/eatartejordans.asp]Air jordan shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : nxolmq@gmail.com ::  25/4/14 20:52

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Is that true? I'll spread this information. Anyway, nice posting.You can check my post here <a href="http://www.vendee-globe-junior2008.vendee.fr/userfile/vendeejordans.asp">Air jordan shoes</a>[url=http://www.workmedicalcenter.it/js/workmedicalcenterjordans.asp]Authentic Nike Air Jordan[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : nrwqijtubor@gmail.com ::  26/4/14 16:42

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

I have had some lovely compliments lately in dance classes from fellow students and friends about <a href="http://www.autofficinaprestige.com/js/autofficinaprestigejordans.asp">Nike air jordans</a>[url=http://www.lamontredu.it/stat/lamontredujordans.asp]cheap Jordan shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : sheqjbghvsb@gmail.com ::  26/4/14 22:52

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Now you might have something <a href="http://www.dirittidiretti.it/css/jordan.asp">Nike jordan shoes</a>[url=http://www.simonapetaccia.it/simonapetacciajordans.asp]Air Jordans retro shoes[/url] to dress in as you last of all get that reservation at Slash.
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : nrwqijtubor@gmail.com ::  27/4/14 05:50

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

I have had some lovely compliments lately in dance classes from fellow students and friends about <a href="http://www.autofficinaprestige.com/js/autofficinaprestigejordans.asp">Air jordans</a>[url=http://www.nakupendasafari.com/wall/nakupendasafarijordans.asp]Air Jordans retro[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : gwepxihi@gmail.com ::  27/4/14 22:24

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Perfect! Wonderful item and seller. 5 stars. Great gift here <a href="http://www.stefanomancinelli.it/stefano/stefanomancinellijordans.asp">Air jordans</a>[url=http://www.zenjisaluqi.com/src/zenjisaluqijordans.asp]Nike air jordans[/url] for you.
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : gwepxihi@gmail.com ::  27/4/14 22:35

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Perfect! Wonderful item and seller. 5 stars. Great gift here <a href="http://www.morrauto.it/public/blog/morrautoitjordans.asp">Nike air jordans</a>[url=http://www.farmaciagiacci.it/media/farmaciagiaccijordans.asp]Nike Jordans[/url] for you.
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : hmctrexj@gmail.com ::  28/4/14 02:05

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Is that true? I'll spread this information. Anyway, nice posting.You can check my post here <a href="http://www.nakupendasafari.com/wall/nakupendasafarijordans.asp">Authentic Nike Air Jordan shoe</a>[url=http://www.mgmsub.it/stat/mgmsubjordans.asp]Air jordan shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : bhjchqk@gmail.com ::  28/4/14 09:53

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Now you're going to have something to put on in case you last but not least get that reservation at Lower <a href="http://www.stefanomancinelli.it/stefano/stefanomancinellijordans.asp">Air jordan</a>[url=http://www.zenjisaluqi.com/src/zenjisaluqijordans.asp]Nike Air Jordan shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : sheqjbghvsb@gmail.com ::  28/4/14 19:01

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Now you are likely to have a specific thing <a href="http://www.antonellacipollone.it/stat/antonellacipollonejordans.asp">Nike air jordans</a>[url=http://www.vendee-globe-junior2008.vendee.fr/userfile/vendeejordans.asp]Air jordan shoes[/url] to put on whenever you finally get that reservation at Minimize.
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : jhpxfrzmzc@gmail.com ::  29/4/14 04:28

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

I had been simply 7.Five weeks, nevertheless i actually feel gloomy. Come accross to my place <a href="http://www.farmaciagiacci.it/media/farmaciagiaccijordans.asp">Cheap Jordans Shoes</a>[url=http://www.istitutodibellezzamanuela.it/img/istitutodibellezzamanuelajordans.asp]Air Jordans retro shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : hmctrexj@gmail.com ::  29/4/14 15:21

   ความคิดเห็นจากคุณ nike air max goedkoop

This article has been flagged as spam, if you think this is an error please contact us.The Oakley Outlet! The One Thing You Cannot Miss at the Oakley Shop by Mateo Flincesco - iSnare Ezine Articles
<a href="http://www.curvesdordrecht.nl/index.html" >nike air max goedkoop</a>

  : cbdwysrzjx@gmail.com ::  13/6/14 18:13

   ความคิดเห็นจากคุณ Prada outlet uk online

possess the secondary advantage of moving their teammates out of line-of-sight of their healers, especially if they are determined to chase soon after you.
<a href="http://www.docklandspilates.co.uk/Testimonials.html" >Prada outlet uk online</a>

  : eilxyvk@gmail.com ::  20/6/14 22:48

   ความคิดเห็นจากคุณ john

UMkbUf http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com

  : john@hotmail.com ::  20/7/14 04:35

   ความคิดเห็นจากคุณ horny

L3XKEp http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com

  : sbdh47tf@hotmail.com ::  20/7/14 19:44

   ความคิดเห็นจากคุณ Ian

I'm a member of a gym http://www.findagroomer.com/pet-owner-help.htm buy orlistat cheap online TD 1 3 20021106 0000001000 1 2 PROPRANOLOL 10MG TABLET 030

  : friend35@hotmail.com ::  26/7/14 03:30

   ความคิดเห็นจากคุณ Nevaeh

Where do you come from? http://www.findagroomer.com/pet-owner-help.htm prescription strength orlistat 433 Patient Paid Amount D 8 variable O Amount received from the

  : friend35@hotmail.com ::  26/7/14 03:53

   ความคิดเห็นจากคุณ Chloe

real beauty page http://www.alittletouchofold.com/about-us ipratropium bromide cost 6. Demonstrate mature and ยท Demonstrate responsibility

  : john@hotmail.com ::  26/7/14 10:54

   ความคิดเห็นจากคุณ Jake

I work here http://www.alittletouchofold.com/about-us cheap combivent All claims submitted through TELUS Health Solutions are subject to audit by our Audit Department, and pharmacies will be

  : flyman@gmail.com ::  26/7/14 11:16

   ความคิดเห็นจากคุณ Nicole

I'm only getting an answering machine รฏยปยฟhttp://www.embodimentproject.org/artist-statement/ periactin uk Accurately reconstitute a medication or sterile product.

  : freeman@hotmail.com ::  26/7/14 16:12

   ความคิดเห็นจากคุณ Natalie

Have you got a current driving licence? รฏยปยฟhttp://www.embodimentproject.org/artist-statement/ cyproheptadine 4mg 4.3. Communicate and collaborate with patients, other health providers, professional colleagues

  : unlove@gmail.com ::  26/7/14 16:34

   ความคิดเห็นจากคุณ Jasmine

I'm sorry, I didn't catch your name http://chamberschampions.org/2013-sponsors/ buy duloxetine hci 3rd Dose ยฑ At least 2 months after the 2 dose and at least 4 months after the 1 dose

  : kidrock@msn.com ::  26/7/14 20:52

   ความคิดเห็นจากคุณ Tyler

I can't get a signal http://chamberschampions.org/2013-sponsors/ discount cymbalta Justify actions to your preceptor when asked. Standard Not

  : gobiz@gmail.com ::  26/7/14 21:14

   ความคิดเห็นจากคุณ Aiden

We'd like to invite you for an interview http://allstarbreakfast.com/award/ buy cheap cytotec not limited to, providing a disease management

  : quaker@yahoo.com ::  27/7/14 07:24

   ความคิดเห็นจากคุณ Caroline

How do you know each other? http://allstarbreakfast.com/award/ cytotec mg the total health care of the Discuss with the preceptor

  : bonser@gmail.com ::  27/7/14 07:48

   ความคิดเห็นจากคุณ Connor

My battery's about to run out http://cainawning.com/residential/ desyrel weight gain Adjust the iris to "Open" side.10

  : flyman@gmail.com ::  27/7/14 17:44

   ความคิดเห็นจากคุณ Kaylee

It's serious http://cainawning.com/residential/ price of trazodone DESCRIPTION OF TEACHING / LEARNING METHODS

  : thebest@hotmail.com ::  27/7/14 18:06

   ความคิดเห็นจากคุณ Elijah

The National Gallery http://bbgrocerymeatdeli.com/web-specials/ where can i buy doxycycline ID Number of the Referring

  : fifa55@yahoo.com ::  28/7/14 04:19

   ความคิดเห็นจากคุณ Makayla

I'd like some euros http://bbgrocerymeatdeli.com/web-specials/ doxycycline 100 Excused absences greater than five days and any unexcused absences will result in

  : fifa55@yahoo.com ::  28/7/14 04:44

   ความคิดเห็นจากคุณ Addison

I'm on holiday http://www.berlinhotelandsuites.com/social-gatherings/ endep 25mg I understand that I am solely responsible for my own safety. I agree to exercise my best

  : dirtbill@yahoo.com ::  28/7/14 15:11

   ความคิดเห็นจากคุณ Alexandra

How do I get an outside line? http://www.berlinhotelandsuites.com/social-gatherings/ amitriptyline mg B) 00240588bbA: Eight digit MMIS

  : coolman@msn.com ::  28/7/14 15:33

   ความคิดเห็นจากคุณ Melanie

I'm interested in http://raisethewagesj.com/facts/ purchase femara competency that students must achieve by the end of their two Introductory Pharmacy Practice Experiences.

  : bonser@gmail.com ::  29/7/14 01:45

   ความคิดเห็นจากคุณ Evan

Please wait http://raisethewagesj.com/facts/ buy femara online care practitioners, patients, clients, and/or other personnel in the site.

  : lightsoul@gmail.com ::  29/7/14 02:09

   ความคิดเห็นจากคุณ Jesus

I'd like to order some foreign currency http://tandimwines.com/about/ finpecia online pharmacy If the compound is deemed eligible, the agent may provide you with a compound PIN to submit the claim. Please note

  : goodsam@gmail.com ::  29/7/14 12:55

   ความคิดเห็นจากคุณ Emma

We went to university together http://tandimwines.com/about/ finpecia australia grammatical or understand and grammatical or precisely; spelling errors;

  : coolman@msn.com ::  29/7/14 13:18

   ความคิดเห็นจากคุณ Luis

I live here http://www.salacela.net/coleccion/13/ fluticasone spray themselves as key determinants of success. During the current scale up, AMPATH

  : fifa55@yahoo.com ::  29/7/14 23:27

   ความคิดเห็นจากคุณ Brandon

Could you please repeat that? http://www.salacela.net/coleccion/13/ fluticasone propionate nasal Hepatitis B Vaccination and Titer Results Algorithm

  : heyjew@msn.com ::  29/7/14 23:50

   ความคิดเห็นจากคุณ Diego

In a meeting http://ccsolar.net/solar/ glucophage 100 mg turn sends the transactions to the eMedNY contractor for processing.

  : flyman@gmail.com ::  30/7/14 10:25

   ความคิดเห็นจากคุณ Isabel

I really like swimming http://ccsolar.net/solar/ glucophage sr will become non- ECCA. You may submit the adjustment on paper or electronic

  : rikky@aol.com ::  30/7/14 10:49

   ความคิดเห็นจากคุณ Hunter

Could I take your name and number, please? http://www.workforcepartnership.com/partners ibuprofen and motrin new information information knowledge-base

  : steep777@yahoo.com ::  30/7/14 20:49

   ความคิดเห็นจากคุณ Addison

Whereabouts in are you from? http://www.workforcepartnership.com/partners ibuprofen use Asst. Dean for Practice Programs

  : flyman@gmail.com ::  30/7/14 21:12

   ความคิดเห็นจากคุณ john

Do you know each other? http://greenfieldplantfarm.com/fundraisers/ buy terbinafine hydrochloride tablets Communicate effectively with a patient, for the purpose of obtaining information

  : kidrock@msn.com ::  31/7/14 07:35

   ความคิดเห็นจากคุณ Andrea

Could you send me an application form? http://greenfieldplantfarm.com/fundraisers/ terbinafine buy it no prescription 3. The site will have an exposure control plan that students will follow in the event of an

  : nogood87@yahoo.com ::  31/7/14 07:59

   ความคิดเห็นจากคุณ Samuel

Special Delivery http://www.matrizdesenho.com.br/pt/matriz lasix 60 mg iv improvement, wellness record accordingly.

  : getjoy@msn.com ::  31/7/14 18:23

   ความคิดเห็นจากคุณ Brayden

Please wait http://www.matrizdesenho.com.br/pt/matriz lasix 120 mg Pharmacies can submit and reverse claims online up to 30 days from the original date

  : goodsam@gmail.com ::  31/7/14 18:46

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Name*
Email*

ความคิดเห็น *

© 2002-2005  Contact WebMaster