ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (F00 - F99)

รหัสโรค

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ

ชื่อโรคภาษาไทย

F00 Dementia in Alzheimer’s disease (G30.-) สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์
F00.0 Dementia in Alzheimer’s disease with early onset (G30.0) สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ชนิดเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุน้อย
F00.1 Dementia in Alzheimer’s disease with late onset (G30.1) สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ชนิดเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุมาก
F00.2 Dementia in Alzheimer’s disease,  atypical or mixed type (G30.8) สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ชนิดไม่มีเหมือนรูปแบบเฉพาะหรือชนิดหลาย ๆ อย่างรวมกัน
F00.9 Dementia in Alzheimer’s disease, unspecified (G30.9) สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F01 Vascular dementia สมองเสื่อมในโรคหลอดเลือด
F01.0 Vascular dementia of acute onset สมองเสื่อมในโรคหลอดเลือดชนิดเริ่มต้นเฉียบพลัน
F01.1 Multi-infarct dementia สมองเสื่อมจากสมองขาดเลือดหลาย ๆ แห่ง
F01.2 Subcortical vascular dementia สมองเสื่อมในโรคหลอดเลือดสับคอร์เทกซ์
F01.3 Mixed cortical and subcortical vascular dementia สมองเสื่อมในโรคหลอดเลือดทั้งบริเวณคอร์เทกซ์และสับคอร์เทกซ์
F01.8 Other vascular dementia สมองเสื่อมในโรคหลอดเลือดอื่น ๆ
F01.9 Vascular dementia, unspecified สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือด, ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F02 Dementia in other diseases classified elsewhere สมองเสื่อมจากโรคอื่นมีรหัสระบุไว้แล้ว
F02.0 Dementia in Pick’s disease (G31.0) สมองเสื่อมในโรคพิค
F02.1 Dementia in Creutzfeldt-Jakob disease (A81.0) สมองเสื่อมในโรคเคอร์ทเฟลดท์-จาคอบ
F02.2 Dementia in Huntington’s disease(G10) สมองเสื่อมในโรคฮันติงตัน
F02.3 Dementia in Parkinson’s disease (G20) สมองเสื่อมในโรคพารกินสัน
F02.4 Dementia in human immunodeficiency virus [HIV] disease (B22.0) สมองเสื่อมในโรคเอดส์
F02.8 Dementia in other specified diseases classified elsewhere สมองเสื่อมในโรคเฉพาะอื่น ๆ ที่มีรหัสระบุไว้แล้ว
F03 Unspecified dementia โรคสมองเสื่อมที่มิได้ระบุรายละเอียด
F04 Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substances กลุ่มอาการความจำเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ
F05 Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances อาการเพ้อคลั่งที่ไม่ได้เกิดจากอัลกอฮอล์และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น
F05.0 Delirium not superimposed on dementia, so described เพ้อคลั่งโดยไม่มีสมองเสื่อมเหมือนที่บรรยาย
F05.1 Delirium superimposed on dementia เพ้อคลั่งและสมองเสื่อม
F05. Other delirium เพ้อคลั่งแบบอื่น ๆ
F05.9 Delirium, unspecified เพ้อคลั่งที่มิได้ระบุรายละเอียด
F06 Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease อาการทางจิตประสาท เนื่องจากสมองถูกทำลายหรือทำงานผิดปกติหรือจากโรคทางกาย
F06.0 Organic hallucinosis ประสาทหลอนจากโรคทางกาย
F06.1 Organic catatonic disorder ความผิดปกติแบบไม่เคลื่อนไหวจากโรคทางกาย
F06.2 Organic delusional [schizophrenia-like] disorder หลงผิด [คล้ายกับจิตเภท] จากโรคทางกาย
F06.3 Organic mood [affective] disorders ความผิดปกติทางอารมณ์จากโรคทางกาย
F06.4 Organic anxiety disorder วิตกกังวลจากโรคทางกาย
F06.5 Organic dissociative disorder ภาวะจิตสับสนแตกกระจากจากโรคทางกาย
F06.6 Organic emotionally labile [asthenic] disorder อารมณ์ไม่คงที่
F06.7 Mild cognitive disorder ความผิดปกติในการเข้าใจและการเรียนรู้เล็กน้อย
F06.8 Other specified mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease ความผิดปกติทางจิตอื่น ๆ เนื่องจากสมองถูกทำลายและทำงานผิดปกติและโรคทางกาย
F06.9 Unspecified mental disorder due to brain damage and dysfunction and to physical disease ความผิดปกติทางจิตที่มิได้ระบุรายละเอียด เนื่องจากสมองถูกทำลายและทำงานผิดปกติและโรคทางกาย
F07 Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction บุคลิกภาพและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจาก โรคของสมอง, สมองถูกทำลายและสมองทำงานผิดปกติ
F07.0 Organic personality disorder บุคลิกภาพแปรปรวนจากโรคทางกาย
F07.1 Postencephalitic syndrome กลุ่มอาการหลังสมองอักเสบ
F07.2 Postconcussional syndrome กลุ่มอาการเกิดภายหลังสมองถูกกระแทกกระเทือน
F07.8 Other organic personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction บุคลิกภาพและพฤติกรรมผิดปกติจากโรคของสมอง สมองถูกทำลายและสมองทำงาน       ผิดปกติชนิดอื่น ๆ
F07.9 Unspecified organic personality and behavioural disorder due to brain disease, damage and dysfunction บุคลิกภาพและพฤติกรรมผิดปกติ ที่มิได้ระบุรายละเอียดที่เกิดจากโรคสมองสมองถูกทำลาย และสมองทำงานผิดปกติ
F09 Unspecified organic or symptomatic mental disorder จิตประสาทผิดปกติจากสาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F10 Mental and behavioural disorders due to use of alcohol ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสพแอลกอฮอล์
F11 Mental and behavioural disorders due to use of opioids ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพฝิ่น
F12 Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพกัญชา
F13 Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพยาทำให้สงบหรือยานอนหลับ
F14 Mental and behavioural disorders due to of cocaine ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพโคเคน
F15 Mental and behavioural disorders due to of other stimulants, including caffeine ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพสารกระตุ้นระบบประสาทอื่น รวมทั้งคาเฟอีน
F16 Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากเสพยาหลอนประสาท
F17 Mental and behavioural disorders due to use of tobacco ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพยาสูบ
F18 Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพสารระเหย
F19 Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substancs ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพยาหลายขนาน และ / หรือ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่น ๆ

 

หมายเหตุ  F00–F19   รหัสรายละเอียดดังนี้
  .0  Acute  intoxication พิษเฉียบพลัน
  .1 Harmful use การเสพอย่างอันตราย
  .2 Dependence syndrome กลุ่มอาการติดยา
  .3 Withdrawal  state ภาวะการหยุดใช้ยา
  .4 Withdrawal state with delirium ภาวะการหยุดใช้ยา และเพ้อคลั่ง
  .5 Psychotic disorder กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต
  .6 Amnesic  syndrome กลุ่มอาการหลงลืม
  .7 Residual and late-onset psychotic disorder โรคจิตที่พบภายหลัง และยังหลงเหลือ
  .8 Other  mental and behavioural disorder ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมอื่นๆ
  .9 Unspecified mental and behavioural disorder ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมอื่นๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
 

รหัสโรค

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ

ชื่อโรคภาษาไทย

F20 Schizophrenia จิตเภท
F20.0 Paranoid schizophrenia จิตเภทแบบระแวง
F20.1 Hebephrenic schizophrenia จิตเภทแบบเริ่มเกิดในวัยรุ่น
F20.2 Catatonic schizophrenia จิตเภทแบบนิ่งเกร็ง
F20.3 Undifferentiated schizophrenia จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน
F20.4 Post-schizophrenia depression อารมณ์เศร้าหลังโรคจิตเภท
F20.5 Residual schizophrenia จิตเภทที่ยังมีอาการหลงเหลืออยู่
F20.6 Simple schizophrenia จิตเภทแบบธรรมดา
F20.8 Other schizophrenia จิตเภทอื่น ๆ
F20.9 Schizophrenia, unspecified จิตเภทมิได้ระบุรายละเอียด
F21 Schizotypal disorder พฤติกรรมแบบจิตเภท
F22 Persistent delusional disorders โรคจิตที่มีอาการหลงผิดอย่างชัดเจนชนิดถาวร
F22.0 Delusional disorder ความผิดปกติแบบหลงผิด
F22.8 Other persistent delusional disorders กลุ่มอาการหลงผิดตลอดเวลาอื่น ๆ
F22.9 Persistent delusional disorder, unspecified กลุ่มอาการหลงผิดตลอดเวลา ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F23 Acute and transient psychotic disorders โรคจิตชนิดเฉียบพลันและเป็นชั่วคราว
F23.0 Acute polymorphic psychotic disorder without symptoms of schizophrenia โรคจิตเฉียบพลันที่มีหลายรูปแบบ โดยไม่มีอาการของโรคจิตเภท
F23.1 Acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of schizophrenia โรคจิตเฉียบพลันหลายรูปแบบ  มีอาการจิตเภท
F23.2 Acute schizophrenia-like psychotic disorder โรคจิตที่มีอาการคล้ายจิตเภทเฉียบพลัน
F23.3 Other acute predominantly delusional psychotic disorders โรคจิตเฉียบพลันอื่น ๆ ที่มีการหลงผิดเป็นอาการเด่น
F23.8 Othr acute and tranisient psychotic disorders โรคจิตเฉียบพลันและชนิดชั่วคราวอื่น ๆ
F23.9 Acute and transient psychotic disorder, unspecified โรคจิตเฉียบพลันและชนิดชั่วคราว สาเหตุมิได้ระบุรายละเอียด
F24 Induced delusional disorder การหลงผิดเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยผู้อื่น
F25 Schizoaffective disorders ความผิดปกติชนิดจิตเภทแบบอารมณ์ปรวนแปร
F25.0 Schizoaffective disorder, manic type กลุ่มอาการผิดปกติชนิดจิตเภทแบบอารมณ์ปรวนแปรชนิดคลุ้มคลั่ง
F25.1 Schizoaffective disorders, depressive type กลุ่มอาการผิดปกติชนิดจิตเภทแบบอารมณ์ปรวนแปรชนิดอารมณ์ซึมเศร้า
F25.2 Schizoaffective disorder, mixed type จิตเภทแบบอารมณ์เปลี่ยนแปลง ชนิดอาการร่วมกัน
F25.8 Other schizoaffective disorders กลุ่มอาการผิดปกติชนิดจิตเภทและอารมณ์ผิดปกติอื่น ๆ
F25.9 Schizoaffective disorder, unspecified กลุ่มอาการผิดปกติชนิดจิตเภทและอารมณ์ผิดปกติ สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F28 Other nonorganic psychotic disorders โรคหลงผิดอื่นที่ไม่ใช่จิตเภท
F29 Unspecified nonorganic psychosis โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย  สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F30 Manic episode ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราว
F30.0 Hypomania คลั่ง
F30.1 Mania without psychotic symptoms ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราวโดยไม่มีอาการโรคจิต
F30.2 Mania with psychotic symptoms ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราวโดยมีอาการโรคจิต
F30.8 Other manic episodes ความผิดปกติทางอารมณ์อื่น ๆ เป็นครั้งคราว
F30.9 Manic episode, unspecified ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราว ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F31 Bipolar affective disorder ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดซ้ำ และมีซึมเศร้าหรือตื่นเต้น
F31.0 Bipolar affective disorder, current episode hypomanic ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการคลั่งปรากฏ
F31.1 Bipolar affective disorder, current episode manic without psychotic symptoms ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการคลั่งปรากฏ  โดยไม่มีอาการโรคจิต
F31.2 Bipolar affective disorder, current episode manic with  psychotic symptoms ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น; อาการที่ปรากฏคือ บ้าคลั่ง โดยมีอาการโรคจิต
F31.3 Bipolar affective disorder, current episode mild or moderate depression ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคืออาการเศร้า ไม่รุนแรงหรือปานกลาง
F31.4 Bipolar affective disorder, current episode severe depression without psychotic symptoms ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคืออาการรุนแรงโดยไม่มีอาการโรคจิต
F31.5 Bipolar affective disorder, current episode severe depression with psychotic symptoms ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคืออาการเศร้ารุนแรง โดยมีอาการโรคจิต
F31.6 Bipolar affective disorder, current episode mixed ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคืออาการรวมกัน
F31.7 Bipolar affective disorder, current in remission ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการปัจจุบันปกติ
F31.8 Other bipolar affective disorders ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น ชนิดอื่น ๆ
F31.9 Bipolar affective disorder, unspecified ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F32 Depressive episode อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว
F32.0 Mild depressive episode อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราวไม่รุนแรง
F32.1 Moderate depressive episode อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราวปานกลาง
F32.2 Severe depressive episode without psychotic symptoms อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราวรุนแรง แต่ไม่มีอาการโรคจิต
F32.3 Severe depressive episode with psychotic symptoms อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราวรุนแรงและมีอาการโรคจิต
F32.8 Other depressive episodes อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราวแบบอื่น
F32.9 Depressive episode, unspecified อารมณ์ซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราว จากสาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F33 Recurrent depressive disorder อารมณ์ซึมเศร้าซ้ำ
F33.0 Recurrent depressive disorder, current episode mild อารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำกำลังเกิดขึ้นไม่รุนแรง
F33.1 Recurrent depressive disorder, current episode moderate อารมณ์ซึมเศร้ากลับเป็นใหม่ กำลังเกิดขึ้นอาการปานกลาง
F33.2 Recurrent depressive disorder, current episode severe without psychotic symptoms อารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำ กำลังเกิดขึ้นรุนแรง ไม่มีอาการโรคจิต
F33.3 Recurrent depressive disorder, current episode severe with  psychotic symptoms อารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำ กำลังเกิดขึ้นรุนแรงและมีอาการโรคจิต
F33.4 Recurrent depressive disorder, current in remission อารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำระยะหาย
F33.8 Other recurrent depressive disorders อารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นซ้ำแบบอื่น ๆ
F33.9 Recurrent depressive disorder, unspecified อารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำ จากสาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F34 Persistent mood [affective] disorders โรคอารมณ์แกว่งไกวชนิดถาวร
F34.0 Cyclothymia โรคจิตชนิดตื่นเต้นสลับหดหู่
F34.1 Dysthymia ดีสไทเมีย
F34.8 Other persistent mood [affective] disorders โรคอารมณ์แกว่งไกว ชนิดถาวรอื่น ๆ
F34.9 Persistent mood [affective] disorders, unspecified โรคอารมณ์แกว่งไกว ชนิดถาวรที่มิได้ระบุรายละเอียด
F38 Other mod [affective] disorders โรคอารมณ์แกว่งไกวอื่น ๆ
F38.0 Other single mood [affective] disorders โรคอารมณ์แกว่งไกวเกิดครั้งเดียวอื่น ๆ
F38.1 Other recurrent mood [affective] disorders โรคอารมณ์แกว่งไกวเกิดขึ้นซ้ำอื่น ๆ
F38.8 Other specified mood [affective] disorder โรคอารมณ์แกว่งไกวที่ระบุเฉพาะอื่น
F39 Unspecified mood [affective] disorder โรคอารมณ์แกว่งไกวที่ไม่ระบุ
F40 Phobic anxiety disorders กลุ่มอาการกังวลเนื่องจากครอบครัว
F40.0 Agoraphobia กลัวที่ชุมชน
F40.1 Social phobias กลัวสังคม
F40.2 Specific (isolated) phobias กลัวเฉพาะเจาะจง (แยกกัน)
F40.8 Other phobic anxiety disorders กลุ่มอาการกังวลเนื่องจากความกลัวอื่น ๆ
F40.9 Phobic anxiety disorder, unspecified กลุ่มอาการกังวลเนื่องจากความกลัวสาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F41 Other anxiety disorders กลุ่มอาการวิตกกังวลอื่น ๆ
F41.0 Panic disorder [episodic paroxysmal anxiety] กลัวสุดขีดจนผิดปกติ (ความกังวลเป็นครั้งคราว)
F41.1 Generalized anxiety disorder กลุ่มอาการวิตกกังวลทั่ว ๆ ไป
F41.2 Mixed anxiety and depressive disorder กลุ่มอาการรวมของวิตกกังวลและอารมณ์เศร้า
F41.3 Other mixed anxiety disorders กลุ่มอาการรวมของวิตกกังวลอื่น ๆ
F41.8 Other specified anxiety disorders กลุ่มอาการวิตกกังวลโดยเฉพาะอื่น ๆ
F41.9 Anxiety disorder, unspecified กลุ่มอาการวิตกกังวล สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F42 Obsessive-compulsive disorder กลุ่มอาการย้ำคิด ย้ำทำ
F42.0 Predominantly obsessional thoughts or ruminations กลุ่มอาการคิดซ้ำ เด่น หรือรูมิเนชั่น
F42.1 Predominantly compulsive acts [obsessional rituals] กลุ่มอาการทำซ้ำ เด่น [ออบเซลชีนนัล ริธอล]
F42.2 Mixed obsessional thoughts and acts คิดและทำซ้ำ ๆ ผสมกัน
F42.8 Other obsessive-compulsive disorders ย้ำคิด ย้ำทำผิดปกติ อื่น ๆ
F42.9 Obsessive-compulsive disorder, unspecified ย้ำคิด-ย้ำทำ ผิดปกติ สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F43 Reaction to severs stress, and adjustment disorders กลุ่มอาการที่เกิดขึ้น จากปฏิกริยาตอบสนองต่อความเครียดและการปรับตัวที่ผิดปกติ
F43.0 Acute stress reaction ปฏิกริยาต่อความเครียดเฉียบพลัน
F43.1 Post-traumatic stress disorder ความผิดปกติภายหลังความเกลียดรุนแรง
F43.2 Adjustment disorders การปรับตัวที่ผิดปกติ
F43.8 Other reactions to severe stress ปฏิกริยาอื่นต่อความเครียดรุนแรง
F43.9 Reaction to severe stress, unspecified ปฏิกริยาต่อความเครียดรุนแรง สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F44 Dissociative [conversion] disorders กลุ่มอาการหลงลืมเมื่อพบความกดดัน
F44.0 Dissociative amnesia ความจำเสื่อมเมื่อจิตแตกสลาย
F44.1 Dissociative fugue การหลีกหนีความจริงเมื่อจิตแตกสลาย
F44.2 Dissociative stupor การไม่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกาย  แม้ได้รับการกระตุ้นจากแสง เสียง สัมผัส
F44.3 Trance and possession disorders ภาวะภวังค์และถูกสิง
F44.4 Dissociative motor disorders ภาวะไม่ขยับตัวจากจิตแตกสลาย
F44.5 Dissociative convulsions ชักจากจิตแตกสลาย
F44.6 Dissociative anaesthesia and sensory loss การชาหรือไม่สามารถรับรู้จากจิตแตกสลาย
F44.7 Mixed dissociative [conversion] disorders ภาวะจิตแตกสลายหลายอย่างผสมกัน
F44.8 Other dissociative [conversion] disorders ภาวะจิตแตกสลายหลายอย่างผสมกันอื่น
F44.9 Dissociative [conversion] disorder, unspecified ภาวะจิตแตกสลาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F45 Somatoform disorders กลุ่มความผิดปกติทางกายที่เกิดจากจิตใจ
F45.0 Somatization disorder ภาวะผิดปกติที่แสดงออกโดยอาการทางกาย
F45.1 Undifferentiated somatoform disorder ภาวะผิดปกติที่แสดงออกโดยอาการทางกาย   ที่ไม่สามารแบ่งแยกได้
F45.2 Hypochondriacal disorder ภาวะผิดปกติที่คิดว่าตนเองป่วยทางกาย
F45.3 Somatoform autonomic dysfunction ความผิดปกติในระบบประสาทอัตโนมัติที่เกิดจากจิตใจ
F45.4 Persistent somatiform pain disorder ภาวะผิดปกติที่มีการปวดตลอดเวลา
F45.8 Other somatoform disorders กลุ่มความผิดปกติทางกายที่เกิดจากจิตใจอื่น
F45.9 Somatoform disorder, unspecified ความผิดปกติทางกายที่ได้รับจากจิตใจ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F48 Other neurotic disorders กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจอื่น ๆ
F48.0 Neurasthenia เหนื่อยอ่อน
F48.1 Depresonalization-derealizateion syndrome กลุ่มอาการบุคลิกภาพและการรับรู้แตกสลาย
F18.8 Other specified neurotic disorders กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ระบุสาเหตุอื่นๆ
F18.9 Neurotic disorder, unspecified กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่มิได้ระบุรายละเอียด
F50 Eating disorders กลุ่มอาการผิดปกติของการกิน
F50.0 Anorexia nervosa เบื่ออาหารผิดปกติมีสาเหตุจากจิตใจ
F50.1 Atyical anorexia nervosa เบื่ออาหารผิดปกติที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ
F50.2 Bulimia nervosa หิวผิดปกติมีสาเหตุจากจิตใจ
F50.3 Atypical bulimia nervosa หิวผิดปกติที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ
F50.4 Overeating associated with other psychological disturbances กินอาหารมากร่วมกับปัญหาทางจิตใจอื่น ๆ
F50.5 Vomiting associated with other psychological disturbances อาเจียนร่วมกับปัญหาทางจิตใจอื่น
F50.8 Other eating disorders กลุ่มอาการผิดปกติของการกินอื่น ๆ
F50.9 Eating disorder, unspecified กลุ่มอาการผิดปกติของการกิน ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F51 Nonorganic sleep disorders กลุ่มอาการนอนไม่หลับที่ไม่ได้เกิดจากโรคสมอง
F51.0 Nonorganic insomnia นอนไม่หลับสาเหตุจากโรคจิตใจ
F51.1 Nonorganic hypersomnia นอนมากสาเหตุจากโรคจิตใจ
F51.2 Nonorganic disorder of the sleep-wake schedule วงจรการหลับ-ตื่น ผิดปกติจากโรคจิตใจ
F51.3 Sleepwalking  [somnambulism] การละเมอเดิน
F51.4 Sleep terrors [night terrors] การละเมอกลัว
F51.5 Nightmares การฝันร้าย
F51.8 Other nonorganic sleep disorders กลุ่มอาการหลับผิดปกติ ที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางจิตใจ อื่น ๆ
F51.9 Nonorganic sleep disorder, unspecificed กลุ่มอาการหลับผิดปกติที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางจิตใจ สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F52 Sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease ความผิดปกติทางเพศที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทางกายหรือโรค
F52.0 Lack or loss of sexual desire ขาดหรือหมดความรู้สึกทางเพศ
F52.1 Sexual aversion and lack of sexual enjoyment เครียด หรือไม่อยากมีเพศสัมพันธ์
F52.2 Failure of genital response อวัยวะเพศไม่ตอบสนอง
F52.3 Orgasmic dysfunction ไม่สามารถบรรลุจุดสุดยอด
F52.4 Premature ejaculation หลั่งน้ำกามเร็ว
F52.5 Nonorganic vaginismus ช่องคลอดรัดตัวโดไม่มีสาเหตุจากโรคทางกาย
F52.6 Nonorganic dyspareunia ความเจ็บปวดขณะร่วมเพศ ไม่มีโรคทางกาย
F52.7 Excessive sexual drive ความต้องการทางเพศมากกว่าปกติ
F52.8 Other sexual dysfunction, not caused by organic disorder of disease ความผิดปกติทางเพศอื่น ๆ ไม่ได้เกิดจากโรคหรือโรคทางกาย
F52.9 Unspecified sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease ความผิดปกติทางเพศ สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด ไม่ได้เกิดจากโรคหรือโรคทางกาย
F53 Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะหลังคลอดที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
F53.0 Mild mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified กลุ่มความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมไม่รุนแรง เกิดร่วมกับภาวะหลังคลอดที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
F53.1 Severe mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified กลุ่มความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม  รุนแรงเกิดร่วมกับภาวะหลังคลอดที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
F53.8 Other mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจและพฤติการอื่น เกิดร่วมกับภาวะหลังคลอดที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
F53.9 Puerperal mental disorder, unspecified กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจ ภาวะหลังคลอด ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F54 Psychological and behavioural factors associated with disorders or diseases classified elsewhere กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม   ที่มาทำให้เกิดความผิดปกติ
F55 Abuse of non-dependence-producing substances พวกที่ติดยา  ซึ่งไม่ใช่ยาเสพติด
F59 Unspecified behavioural syndromes associated with physiological disturbance and physical factors ความผิดปกติของจิตใจและพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความผิดปกติทางกายที่มิได้ระบุรายละเอียด
F60 Specific personality disorders ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่มีสาเหตุจำเพาะ
F60.0 Paranoid personality disorder ความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดระแวง
F60.1 Schizoid personality disorder ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบแยกตัว
F60.2 Dissocial personality disorder ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบไม่สังคม
F60.3 Emotionally unstable personality disorder ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่คงที่
F60.4 Histrionic personality disorder ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบ  ฮีสทริโอนิค
F60.5 Anankastic personality disorder ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบ  อานาคาลสติค
F60.6 Anxious [avoidant] personality disorder ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลบเลี่ยงกลัวขัดแย้ง [ระมัดระวัง]
F60.7 Dependent personality disorder ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบพึ่งพา
F60.8 Other specific personality disorders ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่มีสาเหตุระบุรายละเอียดอื่น ๆ
F60.9 Personality disorder, unspecified ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่มิได้ระบุรายละเอียด
F61 Mixed and other personality disorders พฤติกรรมผิดปกติที่เข้ากลุ่มไม่ได้
F62 Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่เกิดขึ้น โดยไม่เกี่ยวกับโรคของสมองหรือสมองถูกทำลาย
F62.0 Enduring personality change after catastrophic experience ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นหลังจากประสบเหตุร้าย
F62.1 Enduring personality change after psychiatric illness ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นหลังจากป่วยเป็นโรคทางจิตเวช
F62.8 Other enduring personality change กลุ่มความผิดปกติทางบุคลิกภาพอื่น ๆ
F62.9 Enduring personality change, unspecified กลุ่มความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F63 Habit and impulse disorders พฤติกรรมซ้ำ ๆ ผิดปกติ
F63.0 Pathological gambling ชอบเล่นการพนัน
F63.1 Pathological fire-setting [pyromania] ชอบเล่นไฟ [คลั่งไฟ]
F63.2 Pathological stealing [kleptomania] ชอบขโมย [ขโมยโดยห้ามใจตนเองไม่ได้]
F63.3 Trichotillomania ความรู้สึกอยากถอนผม [ขน] ของตนเอง
F63.8 Other habit and impulse disorders พฤติกรรมซ้ำ ๆ ผิดปกติ อื่น ๆ
F63.9 Habit and impulse disorders, unspecified พฤติกรรมซ้ำ  ๆ ผิดปกติ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F64 Gender identity disorders ลักเพศ
F64.0 Transsexualism ต้องการเปลี่ยนเพศ
F64.1 Dual-role transvestism แต่งกายเป็นเพศตรงข้าม
F64.2 Gender identity disorders of childhood ลักเพศในเด็ก
F64.8 Other gender identity disorders ลักเพศอื่น ๆ
F64.9 Gender identity disorders, unspecified ลักเพศที่มิได้ระบุรายละเอียด
F65 Disorders of sexual preference ความฝักใฝ่ทางเพศที่ผิดปกติ
F65.0 Fetishism มีความสุขทางเพศกับส่วนของร่างกายหรือวัตถุ
F65.1 Fetishistic transvestism ลักเพศ
F65.2 Exhibitionism ชอบอวดอวัยวะเพศ
F65.3 Voyeurism นักถ้ำมอง
F65.4 Paedophilia มีความต้องการทางเพศกับเด็ก
F65.5 Sadomasochism ความสุขทางเพศจากความรุนแรง
F65.6 Multiple disorders of sexual preference ความฝักใฝ่ทางเพศที่ผิดปกติหลายรูปแบบ
F65.8 Other disorders of sexual preference ความฝักใฝ่ทางเพศที่ผิดปกติอื่น ๆ
F65.9 Disorders of sexual preference, unspecified ความฝักใฝ่ทางเพศ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F66 Psychological and behavioral disorders associated with sexual development and orientation ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตใจ ที่เกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาทางเพศและการเรียนรู้ทางเพศ
F66.0 Sexual maturation disorder วุฒิภาวะทางเพศผิดปกติ
F66.1 Egodystonic sexual orientation ได้รับความรู้ในการพัฒนาทางเพศผิด
F66.2 Sexual relationship disorder ความสัมพันธ์ทางเพศผิดปกติ
F66.8 Other psychosexual development disorders ความผิดกติทางพฤติกรรมและจิตใจที่เกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาทางเพศและการเรียนรู้ ทางเพศอื่น ๆ
F66.9 Psychosexual development disorders ความผิดกติทางพฤติกรรมและจิตใจที่เกี่ยวเนื่องจากการพัฒนาทางเพศและการเรียนรู้ทางเพศ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F68 Other disorders of adult personality and behaviour ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมอื่น
F68.0 Elaboration of physical symptoms for psychological reasons ความละเอียดละออของอาการทางกายจากสาเหตุทางจิตใจ
F68.1 Intentional production or feigning of symptoms of disabilities, either psysical or psychological [factitious disorder] ตั้งใจสร้างหรือปลอมอาการของโรค ความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ [ความผิดปกติ ที่สร้างขึ้นมาเอง]
F68.8 Other specified disorders of adult personality and behaviour ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมอื่นโดยเฉพาะ
F69 Unspecified disorder of adult personality and behaviour ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมในผู้ใหญ่ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F70 Mild mental retardation ภาวะปัญญาอ่อนระดับน้อย
F71 Moderate mental retardation ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง
F72 Severe mental retardation ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง
F73 Profound mental retardation ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก
F78 Other mental retardation ภาวะปัญญาอ่อนอื่น ๆ
F79 Unspecified mental retardation ภาวะปัญญาอ่อน ที่ไม่ระบุ
F80 Specific developmental disorders of speech and language ความผิดปกติในการพัฒนาทางภาษาและการพูด
F80.0 Specific speech articulation disorder ความผิดปกติในการพูดออกเสียง
F80.1 Expressive language disorder ไม่สามารถเอาสิ่งที่อยู่ในจิตใจมาสร้างเป็นภาษา
F80.2 Receptive language disorder ความล้มเหลวในการแปลความหมายและเข้าใจภาษา
F80.3 Acquired aphasia with epilepsy [landau-Kleffner] พูดไม่ได้จากโรคลมชัก [ลันเดา-เคอฟเนอะ]
F80.8 Other developmental disorders of speech and language ความผิดปกติในการพัฒนาภาษาและการพูดอื่น ๆ
F80.9 Developmental disorders of speech and language, unspecified ความผิดปกติในการพัฒนาทางภาษาและการพูดจากสาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F81 Specific developmental disorders of scholastic skills ความผิดปกติในการพัฒนาของทักษะในการเรียนรู้
F81.0 Specific reading disorder กลุ่มความผิดปกติของการอ่านโดยเฉพาะ
F81.1 Specific spelling disorder กลุ่มอาการสะกดผิดโดยเฉพาะ
F81.2 Specific disorder of arithmetical skills กลุ่มอาการขาดทักษะทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ
F81.3 Mixed disorder of scholastic skills รวมกลุ่มอาการผิดปกติในการพัฒนาของทักษะในการเรียนรู้
F81.8 Other developmental disorders of scholastic skills ความผิดปกติในการพัฒนาของทักษะในการเรียนรู้อื่น ๆ
F81.9 Developmental disorders of scholastic skills, unspecified ความผิดปกติในการพัฒนาของทักษะในการเรียนรู้ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F82 Specific developmental disorder of motor function ความผิดปกติในการพัฒนาความเคลื่อนไหว
F83 Mixed specific developmental disorders ความผิดปกติในการพัฒนาการหลายด้าน
F84 Pervasive developmental disorders ความผิดปกติในการพัฒนาการสร้างสัมพันธ์ และสื่อความหมาย
F84.0 Childhood autism อาการหมกมุ่นในเด็ก
F84.1 Atypical autism อาการหมกมุ่งที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ
F84.2 Rett’s syndrome กลุ่มอาการของเรทท์
F84.3 Other childhood disintegrative disorder ความผิดปกติอื่น ๆ ของพัฒนาการที่ไม่สัมพันธ์กันในวัยเด็ก
F84.4 Overactive disorder associated with mental retardation and stereotyped movements กลุ่มความปกติแบบ คึกคักผิดปกติ ร่วมกับปัญญาอ่อนและการทำซ้ำ ๆ
F84.5 Asperger’s syndrome กลุ่มอาการของแอสเปอรเจอร์
F84.8 Other pervasive developmental disorders ความผิดปกติในการพัฒนาการสร้างสัมพันธ์และสื่อความหมายอื่น ๆ
F84.9 Pervasive developmental disorder, unspecified ความผิดปกติในการพัฒนาการสร้างสัมพันธ์และสื่อความหมาย ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F88 Other disorders of psychological development ความผิดปกติอื่นของพัฒนาการทางจิต
F89 Unspecified disorders of psychological development ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F90 Hyperkinetic disorders กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ
F90.0 Disturbance of activity and attention ความผิดปกติของกิจกรรมและความพอใจ
F90.1 Hyperkinetic conduct disorder กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ และกลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าว
F90.8 Other hyperkinetic disorders กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติอื่น ๆ
F90.9 Hyperkinetic disorder unspecified กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด
F91 Conduct disorders กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าว
F91.0 Conduct disorder confined to the family context กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวพบเฉพาะอยู่กับครอบครัว
F91.1 Unsocialized conduct disorder กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวต่อต้านสังคม
F91.2 Socialized conduct disorder กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวแบบฝ่าฝืนสังคม
F91.3 Oppositional defiant disorder กลุ่มอาการพฤติกรรมทำตรงข้าม
F91.8 Other conduct disorders กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวอื่น ๆ
F91.9 Conduct disorders, unspecified กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าว ที่มิได้ระบุ รายละเอียด
F92 Mixed disorders of conduct and emotions กลุ่มอาการผสมของก้าวร้าวกับอารมณ์เปลี่ยนแปลง
F92.0 Depressive conduct disorder กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวและอารมณ์ซึมเศร้า
F92.8 Other mixed disorders of conduct and emotions กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวร่วมกับความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดอื่น ๆ
F92.9 Mixed disorders of conduct and emotions, unspecified กลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าวร่วมกับความผิดปกติทางอารมณ์  ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F93 Emotional disorders with onset specific to childhood กลุ่มอาการผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดในเด็ก
F93.0 Separation anxiety disorder of childhood อาการวิตกกังวลเมื่อต้องแยกจากในวัยเด็ก
F93.1 Phobic anxiety disorder of childhood อาการกลัววิตกกังวลในเด็ก
F93.2 Social anxiety disorder of childhood อาการวิตกกังวลเมื่อเข้าสังคมในวัยเด็ก
F93.3 Sibling rivalry disorder ความผิดปกติเมื่อมีน้อง
F93.8 Other childhood emotional disorders กลุ่มอาการผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดในเด็กอื่น ๆ
F93.9 Childhood emotional disorders, unspecified กลุ่มอาการผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดในเด็กที่มิได้ระบุรายละเอียด
F94 Disorders of social functioning with onset specific to childhood and adolescence กลุ่มโรคที่มีความผิดปกติในการสังคมในเด็กและวัยรุ่น
F94.0 Elective mutism ไม่ยอมพูด
F94.1 Reactive attachment disorder of childhood ปฏิกริยาของภาวะผูกพันผิดปกติในวัยเด็ก
F94.2 Disinhibited attachment disorder of childhood ภาวะผูกพันผิดปกติไม่ถูกยับยั้งในวัยเด็ก
F94.8 Other childhood disorders of social functioning กลุ่มโรคที่มีความผิดปกติในการสังคม ในเด็กชนิดอื่น ๆ
F94.9 childhood disorders of social functioning, unspecified กลุ่มโรคที่มีความผิดปกติในการสังคม ในเด็กที่มิได้ระบุรายละเอียด
F95 Tic disorders ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
F95.0 Transient tic disorder ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติคชั่วคราว
F95.1 Chronic motor or vocal tic disorder ภาวะกล้ามเนื้อควบคุมเสียงกระตุกเรื้อรัง
F95.2 Combined vocal and multiple motor tic disorder [de la toTourette] กล้ามเนื้อควบคุมเสียงและการเคลื่อนไหว   ผิดปกติร่วมกัน (เดอ ลา ทอเรท์)
F95.8 Other tic disorders ภาวะผิดปกติแบบติคอื่น ๆ
F95.9 Tic disorder, unspecified ภาวะผิดปกติแบบติค ที่ไม่เฉพาะเจาะจง
F98 Other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence ความผิดปกติอื่นทางพฤติกรรม และอารมณ์  ที่เกิดขึ้นในช่วงเด็กและวัยรุ่น
F98.0 Nonorganic enuresis ถ่ายปัสสาวะรดโดยไม่พบโรคทางกาย
F98.1 Nonorganic encopresis ถ่ายอุจจาระรด
F98.2 Feeding disorder of infancy and childhood ความผิดปกติเรื่องการกินในวัยเด็กเล็ก
F98.3 Pica of infancy and childhood กินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารในเด็กเล็กและวัยเด็ก
F98.4 Stereotyped movement disorders กลุ่มอาการเคลื่อนไหวผิดปกติแบบตายตัว
F98.5 Stuttering [stammering] การพูดติดอ่าง (พูดตะกุกตะกัก)
F98.6 Cluttering การพูดเร็วจนสับสน
F98.8 Other specified behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence กลุ่มอาการพฤติกรรมและอารมณ์ผิดปกติเฉพาะอย่าง พบในวัยเด็กและวัยรุ่น
F98.9 Unspecified behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence กลุ่มอาการพฤติกรรมและอารมณ์ผิดปกติ พบในวัยเด็กและวัยรุ่น ที่มิได้ระบุรายละเอียด
F99 Mental disorder, not otherwise specified อาการผิดปกติทางจิตใจ ที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
G20 Parkinson’s disease โรคพาคินซัน
G21 Secondary parkinsonism อาการพาคินซันชนิดทุติยภูมิ
G21.0 Malignant neuroleptic syndrome กลุ่มอาการจากสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ชนิดร้ายแรง
G21.1 Other drug-induced secondary parkinsonism โรคพาคินซันชนิดทุติยภูมิที่เกิดจากยาอื่น
G21.2 Secondary parkinsonism due to other external agents โรคพาคินซัน ชนิดทุติยภูมิ ซึ่งเป็นผลจากสาเหตุภายนอกอื่น
G21.3 Postencephalitic parkinsonism โรคพาคินซันซึ่งเกิดภายหลังสมองอักเสบ
G21.8 Other secondary parkinsonism โรคพาคินซันชนิดทุติยภูมิอื่นๆ
G21.9 Secondary parkinsonism, unspecified โรคพาคินซันชนิดทุติยภูมิ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
G22* Parkinsonism in diseases classified elsewhere โรคพาคินซันในโรคที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
G23 Other degenerative diseases of basal ganglia โรคความเสื่อมสลายอื่น ๆของสมองส่วนเบซัลแกงเกลีย
G23.0 Hallervorden-Spatz disease โรคฮาลเลอวอรเดน สแปทซ์
G23.1 Progressive supranuclear ophthalmoplegia [Steele-Richardson-Olszewski] กล้ามเนื้อประสาทตาซูปรานิวเคลียรอัมพาต ชนิดลุกลาม [สตีล-ริชาร์สัน-ออลซิวสกี]
G23.2 Strlatonigral degeneration การเสื่อมถอยบริเวณสไตรเอโตไนกราล
G23.8 Other specified degenerative diseases of basal ganglia โรคความเสื่อมถอยอื่น ๆ ของสมองส่วนเบซัลแกงเกลีย ที่ระบุรายละเอียด
G23.9 Degenerative disease of basal ganglia, unspecified โรคความเสื่อมถอยอื่น ๆ ของสมองส่วนเบซัลแกงเกลีย ที่มิได้ระบุรายละเอียด
G24 Dystonis ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้อ
G24.0 Drug-induced dystonia ภาวะผิดปกติของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อจากการใช้ยา
G24.1 Idiopathic famillal dystonia ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้อที่ไม่ระบุสาเหตุ ชนิดเป็นในครอบครัว
G24.2 Idiopathic nonfamilial dystonia ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้อที่ไม่ทราบสาเหตุ ชนิดไม่ถ่ายทอดในครองครัว
G24.3 Spasmodic torticollis อาการคอบิดจากกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง
G24.4 Idiopathic orofacial dystonia ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้อบริเวณปากและหน้า ที่ไม่ทราบสาเหตุ
G24.5 Blepharospasm กล้ามเนื้อหนังตากระตุก
G24.8 Other Dystonia ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้ออื่น ๆ
G24.9 Dystonis, unspecified ภาวะผิดปกติของกำลังกล้ามเนื้อ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
G25 Other extrapyramidal and movement disorders เอ็กซตราพิรามิดัล และการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่น ๆ
G25.0 Essential tremor การสั่นที่ไม่ทราบสาเหตุ
G25.1 Drug-induced tremor การสั่นเนื่องจากการใช้ยา
G25.2 Other specified forms of tremor การสั่นรูปแบบเฉพาะอื่น ๆ
G25.3 Myoclonus กล้ามเนื้อกระตุก
G25.4 Drug-Induced chorea โรคชักกระตุกไม่หยุด จากการใช้ยา
G25.5 Other chorea โรคชักกระตุกไม่หยุดอื่น ๆ
G25.6 Drug-induced tics and other tics of organic origin โรคหดเกร็งกล้ามเนื้อจากการใช้ยาและโรคหดเกร็งกล้ามเนื้อจากพยาธิสภาพอื่น ๆ
G25.8 Other specified extrapyramidal and movement disorders เอ็กซตราพิรามิดัลและที่ระบุรายละเอียดอื่น ๆ การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
G25.9 Extrapyramidal and movement disorder, unspecified เอ็กซตราพิรามิดัลและการเคลื่อนไหวผิดปกติในโรคที่มิได้ระบุรายละเอียด
G26* Extrapyramidal and movement disorder in diseases classified elsewhere เอ็กซตราพิรามิดัลและการเคลื่อนไหวผิดปกติในโรคที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
G30 Alzheimer’s disease โรคแอลไซเมอร์
G30.0 Alzheimer’s disease with early onset โรคแอลไซเมอร์ ที่เริ่มต้นเร็ว
G30.1 Alzheimer’s disease with late onset โรคแอลไซเมอร์ ที่เริ่มต้นช้า
G30.8 Other Alzheimer’s disease โรคแอลไซเมอร์ อื่น ๆ
G30.9 Alzheimer’s disease, unspecified โรคแอลไซเมอร์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
G31 Other degenerative diseases of nervous system, not elsewhere classified โรคเลื่อมถอยของระบบประสาท ที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
G31.0 Clrcumscribed brain atrophy สมองฝ่อเป็นแท่ง ๆ
G31.1 Senile degeneration of brain, not elsewhere classified สมองเสื่อมถอยในวัยชรา ที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
G31.2 Degeneration of nervous system due to alcohol ระบบประสาทเสื่อมถอยจากฤทธิ์ของอัลกอฮอล
G31.8 Other specified degenerative diseases of nervous system โรคเสื่อมถอยอื่นของระบบประสาทที่ระบุ รายละเอียดอื่น
G31.9 Degenerative disease of nervous system, unspecified โรคเสื่อมถอยของระบบประสาท ที่มิได้ระบุรายละเอียด
G32* Other degenerative disorders of nervous system in diseases classified elsewhere ภาวะอื่นที่ทำให้ระบบประสาทเสื่อมถอยในโรคที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
G32.0* Subacute combined degeneration of spinal cord in diseases classified elsewhere ไขสันหลังเสื่อมถอยกึ่งเฉียบพลันในโรคที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
G32.8* Other specified degenerative disorders of nervous system in diseases classified elsewhere ภาวะระบบสมองเสื่อมถอยผิดปกติที่ระบุรายละเอียดอื่น ๆ โดยเฉพาะในโรคที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
G35 Multiple sclerosis มับติเปิล สเคลอโรสิส
G36 Other acute disseminated demyelination โรคเยื่อหุ้มไมอีลีนประสาทถูกทำลายชนิดกระจายเฉียบพลันอื่น
G36.0 Neuromyelitis optica [Devic] เส้นประสาทตาและไขสันหลังอักเสบ [เดวิค]
G36.1 Acute and subacute haemorrhagic leukoencephalitis [Hurst] สมองชั้นสีขาวอักเสบร่วมกับเลือดออกในระยะเฉียบพลัน และกึ่งเฉียบพลัน [เฮอร์สท]
G36.8 Other specified acute disseminated demyelination เยื่อบุไมอีลีนของประสาทถูกทำลายชนิดกระจายเฉียบพลันอื่น ที่ระบุรายละเอียดอื่น
G36.9 Acute disseminated demyelination, unspecified เยื่อบุไมอีลันของประสาทชนิดกระจายเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด
G37 Other demyelinating diseases of central nervous system โรคเยื่อบุไมอีลีนประสาทอื่นของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย
G37.0 Diffuse sclerosis ดิฟฟิวส สเคลอโรสิส
G37.1 Central demyelination of corpus callosum เยื่อบุไมอีลีนส่วนตรงกลางของคอร์ปัส คอลโลชุมถูกทำลาย
G37.2 Central pontine myelinolysis เยื่อบุไมอีลีนตรงกลางของสมองส่วนพอนส์ถูกทำลาย
G37.3 Acute transverse myelitis in demyelinating disease of central nervous system ไขสันหลังอักเสบตามขวางเฉียบพลันในโรคเยื่อบุไมอีลีนของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย
G37.4 Subacute necrotizing myelitis ไขสันหลังอักเสบจากเนื้อตายกึ่งเฉียบพลัน
G37.5 Concentric sclerosis [Balo] คอนเซนตริค สเคลอโรสิส [บาโล]
G37.8 Other specified demyelinating diseases of central nervous system โรคเยื่อบุไมอีลีนของประสาทอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย ที่ระบุ  รายละเอียดอื่น
G37.9 Demyelinating diseases of central nervous system, unspecified โรคเยื่อบุไมอีลีนของประสาทของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย ที่มิได้ระบุรายละเอียด
G40 Epilepsy ลมบ้าหมู
G40.0 Localization-related (focal) (partial) indiopathic epilepsy and epileptic syndromes with seziures of localized onset การหาตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการชัก (เฉพาะที่) (ส่วนของร่างกาย) ในโรคลมชักไม่ทราบสาเหตุและกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักบ่งตำแหน่งในสมองระยะเริ่มการชัก
G40.1 Localization-related (focal) (partial) epilepsy and epileptic syndromes with simple partial seziures ลมบ้าหมูที่มีอาการสัมพันธ์กับตำแหน่งของพยาธิสภาพ (เฉพาะจุด) (บางส่วน) และกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักแบบธรรมดาเป็นบางส่วน
G40.2 Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with complex partial seziures ลมบ้าหมูที่มีอาการสัมพันธ์กับตำแหน่งของพยาธิสภาพ (เฉพาะจุด) (บางส่วน) และกลุ่มอาการลมชักที่มีการชักแบบซับซ้อนเป็นบางส่วน
G40.3 Generalized idiopathic epilepsy and epileptic syndromes ลมบ้าหมูที่ไม่ทราบสาเหตุ และกลุ่มอาการลมชัก
G40.4 Other generalized epilepsy and epileptic syndromes ลมบ้าหมูแบบเป็นทั้งตัวแบบอื่น ๆ และกลุ่มอาการลมชัก
G40.5 Special epileptic syndromes กลุ่มอาการลมชักพิเศษ
G40.6 Grand mal seizures, unspecified (with or without petit mal) การชักแบบแกรน มาล ที่ไม่ระบุ (เกิดร่วมหรือไม่ร่วมกับเปอติต มาล)
G40.7 Petit mal, unspecified, without grand mal seizures การชักแบบเปรติท์ มาล ที่ไม่ระบุโดยไม่เกิดร่วมกับการชักแบบแกรนมาล
G40.8 Other epilepsy ลมบ้าหมูอื่น
G40.9 Epilepsy, unspecified ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด
G41 Status epilepticus ลมบ้าหมูชนิดต่อเนื่อง
G41.0 Grand mal status epilepticus ลมบ้าหมูต่อเนื่องชนิดแกรน มาล
G41.1 Petit mal status epilepticus ลมบ้าหมูต่อเนื่องชนิดเปอติท มาล
G41.2 Complex partial status epilepticus ลมบ้าหมูต่อเนื่องที่ชักบางส่วนอย่างซับซ้อน
G41.8 Other status epilepticus ลมบ้าหมูต่อเนื่องอื่น ๆ
G41.9 Status epilepticus, unspecified ลมบ้าหมูต่อเนื่อง ที่มิได้ระบุรายละเอียด
G43 Migraine โรคไมเกรน
G43.0 Migraine without aura [common migraine] โรคไมเกรนที่ไม่มีสัญญาณเตือน [โรคไมเกรนธรรมดา]
G43.1 Migraine with aura [classical migraine] โรคไมเกรนมีสัญญาณเตือน [โรคไมเกรนแบบดั้งเดิม]
G43.2 Status migrainosus โรคไมเกรนชนิดต่อเนื่อง
G43.3 Complicated migraine โรคไมเกรนแทรกซ้อน
G43.8 Other migraine โรคไมเกรนอื่น
G43.9 Migraine, unspecified โรคไมเกรนที่มิได้ระบุรายละเอียด
G44 Other headache syndromes กลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น
G44.0 Cluster headache syndrome กลุ่มอาการปวดศีรษะเป็นกลุ่ม
G44.1 Vascular headache, not elsewhere classified ปวดศีรษะจากหลอดเลือดที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
G44.2 Tension-type headache ปวดศีรษะจากความเครียด
G44.3 Chronic post-traumatic headache ปวดศีรษะเรื้อรัง ภายหลังรับการบาดเจ็บ
G44.4 Drug-induced headache, not elsewhere classified ปวดศีรษะเป็นผลจาการใช้ยา ที่มิได้รหัสระบุไว้ที่อื่น
G44.8 Other specified headache syndromes กลุ่มอาการปวดศีรษะ ที่ระบุเฉพาะอื่น ๆ
G45 Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราว และกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้อง
G45.0 Vertebro-basilar artery syndrome กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงเวอร์ทีโบร-บาซิลลา
G45.1 Carotid artery syndrome (hemispheric) กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงคาโรติด (ซีกเดียว)
G45.2 Multiple and bilateral precerebral artery syndromes กลุ่มอาการหลอดเลือดเป็นหลายแห่ง และทั้งสองข้างในพรีซีรีบราล
G45.3 Amaurosis fugax อมอโรสิส ฟูแก๊กซ์
G45.4 Transient global amnesia การสูญเสียความจำทั้งหมดชั่วคราว
G45.8 Other transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้อง
G45.9 Transient cerebral ischaemic attacks and related Syndromes, unspecified โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราว ที่มิได้ระบุรายละเอียด
G46* Vascular syndromes of brain in cerebrovascular diseases (I60-I67) กลุ่มอาการหลอดเลือดของสมองในโรคหลอดเลือดสมอง
G46.0* Middle cerebral artery syndrome (I66.0) กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบราล (I66.0)
G46.1* Anterior cerebral artery syndrome (I66.1) กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงแอนทีเรียซีรีบราล(I66.1)
G46.2* Posterior  cerebral artery syndrome (I66.2) กลุ่มอาการหลอดเลือดแดงโพสทีเรียล ซีรีบราล  (I66.2)
G46.3* Brain stem stroke syndrome (I60-I67) กลุ่มอาการอัมพาตบริเวณก้านสมอง (I60-I67)
G46.4* Cerebellar stroke syndrome (I60-I67) กลุ่มอาการอัมพาตบริเวณซีรีเบลลา (I60-I67)
G46.5* Pure motor lacunar syndrome (I60-I67) กลุ่มอาการลาคูนาที่เกี่ยวข้องเฉพาะควบคุมการเคลื่อนไหว  (I60-I67)
G46.6* Pure sensory lacunar syndrome (I60-I67) กลุ่มอาการลาคูนาที่เกี่ยวข้องเฉพาะความรู้สึก (I60-I67)
G46.7* Other lacunar syndrome (I60-I67) กลุ่มอาการลาคูนาอื่น ๆ (I60-I67)
G46.8* Other vascular syndromes of brain in cerebrovascular diseases (I60-I67) กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดในสมองของโรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ (I60-I67)
G47 Sleep disorders ภาวะผิดปกติของการนอนหลับ
G47.0 Disorders of initiating and maintaining sleep [insomnias] ภาวะผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและคงสภาพตลอดการหลับ [นอนไม่หลับ]
G47.1 Disorders of excessive somnolence [hypersonias] ภาวะง่วงนานผิดปกติ [นอนหลับนาน]
G47.2 Disorders of the sleep-wake schedule ภาวะผิดปกติของช่วงการหลับและตื่น
G47.3 Sleep apnoea หยุดหายใจขณะหลับ
G47.4 Narcolepsy and cataplexy หลับทันทีทันได ที่ควบคุมไม่ได้และหลับเกร็งชั่วขณะ
G47.8 Other sleep disorders ภาวะผิดปกติของการนอนหลับอื่น ๆ
G47.9 Sleep disorder, ubspecified ภาวะผิดปกติของการนอนหลับ ที่มิได้ระบุรายละเอียด