แบบประเมินความสุข back

ความสุขในที่นี้หมายถึง สถานภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

คำชี้แจง

กรุณากาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของทานในระยะ ๑ เดือนที่ผ่านมา โดยให้ท่านสำรวจตนเองและประเมินเหตุการณ์ อาการความคิดเห็น ความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใดและตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด

ข้อ

คำถาม

ไม่เลย

เล็กน้อย

มาก

มากที่สุด

ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข

 

 

 

 

ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

 

 

 

 

ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอ ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้

 

 

 

 

ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน

 

 

 

 

ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน

 

 

 

 

ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต

 

 

 

 

ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์รายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต

 

 

 

 

ถ้าสิ่งต่าง ๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท่านจะรู้สึกหงุดหงิด

 

 

 

 

ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ด้วยตัวท่านเอง

 

 

 

 

๑๐

ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

 

 

 

 

๑๑

ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ

 

 

 

 

๑๒

ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน์

 

 

 

 

๑๓

ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ

 

 

 

 

๑๔

ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน

 

 

 

 

๑๕

ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด

 

 

 

 

การให้คะแนน

การให้คะแนน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ข้อ             ๑/๒/๔/๕/๖/๗/๙/๑๐/๑๑/๑๓/๑๔/๑๕     แต่ละข้อให้คะแนนดังนี้

          ไม่เลย                          คะแนน

            เล็กน้อย                       คะแนน

            มาก                            คะแนน 

            มากที่สุด                       คะแนน

กลุ่มที่ ๒ ไดแก่ข้อ             ๓/๘/๑๒                        แต่ละข้อให้คะแนนดังนี้

ไม่เลย                          คะแนน

            เล็กน้อย                       คะแนน

            มาก                            คะแนน 

            มากที่สุด                      คะแนน

การแปลผล

            เมื่อท่านรวมคะแนนทุกข้อแล้วสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กำหนดดังนี้

          คะแนน  ๓๓-๔๕  คะแนน                          หมายถึง             มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป (Good)

            คะแนน  ๒๗-๓๒ คะแนน                           หมายถึง             มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป ( Fair)

            คะแนน  ๒๖  คะแนน  หรือน้อยกว่า               หมายถึง             มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป (Poor)