::กระทรวงสาธารณสุข
::กรมสุขภาพจิต
::กองการเจ้าหน้าที่
::สำนักงานเลขานุการกรม
::กองแผนงาน
::กองคลัง
::สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
::สำนักสุขภาพจิตสังคม
::ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
::สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
::กรมควบคุมประพฤติ
::สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
::กรมการแพทย์
;
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ประกาศ!!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมวิชาการจิตเวชยาเสพติด ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลด กรณีไม่พบรายชื่อของท่าน กรุณาติดต่อได้ที่ 02-590-8047 หรือ 02-149-5589 ขอบคุณค่ะ
ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการจิตเวชยาเสพติด ครั้งที่ 1 “โรคจิตเวช เหตุหรือผล คนติดยา” วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
ประชุมวิชาการจิตเวชยาเสพติด ครั้งที่ 1 “โรคจิตเวช เหตุหรือผล คนติดยา” วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมสุขภาพจิตร่วมกับผู้บริหารกรมสุขภาพจิต จัดประชุมนิเทศติดตามการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ปีงบประมาณ 2556
รายละเอียด
สรุปโครงการนิเทศติดตามการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายละเอียด
ผลการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
รายละเอียด
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.free-counter-plus.com